มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (X-Ray MOPH Standard)


ปีงบประมาณ 2562

::: โปรแกรมรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่
   
22/07/2562   อัตราค่าใช้จ่ายการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ new

   
*********************************************************************************************

1. ระบบบันทึกประวัติผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (โปรแกรม X-Ray Auditor) คลิกที่นี่ (11/04/2562) new

2. เอกสารยื่นขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มี 5 รายการ ดังนี้ (26/02/2562)
2.1 แบบคำขอรับรอง (F0715080) คลิกที่นี่
2.2 แบบตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (Checklist) (F0715122) คลิกที่นี่ l xls
2.3 ข้อมูลจำเพาะของส่วนที่ขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยฯ (F0715126) คลิกที่นี่
2.4 Service Profile คลิกที่นี่
2.5 ตัวอย่างหัวข้อคู่มือคุณภาพ คลิกที่นี่

2.6 บริการข้อมูล
2.6.1 มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย คลิกที่นี่
2.6.2 คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยกระทรวงสาธารณสุข 2562   pdf  l  doc new
2.6.3 แบบบันทึกแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่
2.6.4 แบบบันทึกสรุปรายงานการตรวจประเมินภายในห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (Internal audit) ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่

3. แบบทดสอบผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 2562 คลิกที่นี่ (25/02/2562)

4. ดาวน์โหลดขั้นตอน (Flow) การขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 2562 คลิกที่นี่ (08/02/2562)


5.  รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 new

6. Certification of Radiation Laboratory for RadiationLaboratory Standard (or MOPH Standard)

7. นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข

8. แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดำเนินการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข กรณีห้องปฏิบัติการขอรับรองใหม่ และต่ออายุหากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อผู้รับผิดชอบ นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์
กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 9850-8 ต่อ 99950 หรือ mophlab@gmail.com หรือ 09 8881 0662