logoMOPH


ปีงบประมาณ 2562

แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดำเนินการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข


คำชี้แจง


แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลการดำเนินการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยครอบคลุมการดำเนินการ ตั้งแต่การตรวจประเมิน และการรับรอง โดยห้องปฏิบัติการที่ขอการรับรอง และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (External audit) จะเป็นผู้ตอบแบบสอบถามนี้ และสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบงานรับรองดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

*** การสำรวจครั้งนี้ สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ที่ได้รับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองใหม่ และต่ออายุ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ***

>> ตรวจสอบรหัสหน่วยงาน 5 หลัก เพื่อตอบแบบสอบถาม ห้องปฏิบัติการ สังกัด สป. (xls) l ห้องปฏิบัติการ นอก สป. (xls)

>> ตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลที่ตอบแบบสอบถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

>> ตรวจสอบที่อยู่ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ที่ปิดการแก้ไขและข้อสังเกต เพื่อเข้าสู่การพิจารณา คทง/คกก และจัดทำใบประกาศนียบัตร

>> ตรวจสอบที่อยู่ของห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ที่ปิดการแก้ไขและข้อสังเกต เพื่อเข้าสู่การพิจารณา คทง/คกก และจัดทำใบประกาศนียบัตร

*** หากห้องปฏิบัติการใด พบว่าชื่อโรงพยาบาล หรือ ที่อยู่ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งทางเมล์ blqs9702@gmail.com เพื่อจัดพิมพ์ข้อมูลของท่าน บนใบรับรองให้ ถูกต้อง

>> รูปแบบและความสวยงามของใบรับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่