โปรแกรม X-ray Surveillance
โปรแกรมรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
.:[ ปีงบประมาณ 2564 ]:.

ปิดระบบ

รายงาน: รายงานผล Internal audit และรายชื่อหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน
ดาวน์โหลด: คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานผลการเฝ้าระวังฯ(G0715041Rev01) l แบบบันทึกคำรับรองฯ (F0715138Rev01)   
 

ประกาศ

# 19 เมย. 2562 ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพรังสีวินิจฉัย ค้นหาเลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน คลิกที่นี่
# 18 เมย. 2562 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตรวจสอบเลขทะเบียนเดิม-ใหม่ คลิกที่นี่
# 27 ธค. 2562 แบบบันทึกคำรับรองธำรงรักษาระบบคุณภาพ (F0715138) จะต้องลงนามด้วยลายเซ็นจริง

คำอธิบายการเข้าใช้งานครั้งแรก

1. ค้นหารายชื่อ รพ. และคลิกที่ รหัส 5 หลัก
2. เลือกจังหวัด เขต และกำหนดรหัสผ่านตามที่ต้องการ และจำได้ง่าย ไม่เกิน 10 ตัวอักษร คลิกปุ่ม ดำเนินการ
3. กรอกข้อมูลหน้าแรก ได้แก่ งานบริการทางรังสีวินจฉัย ของ รพ. ให้ครบถ้วน คลิก ปุ่มบันทึก
4. กรอกข้อมูลบุคลากร
5. กรอกข้อมูล เพื่อรายงานผล Internal audit ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น checklist 114 ข้อ และหน้าสรุปผล ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล, เลขทะเบียนของผู้ตรวจประเมิน, ตำแหน่ง, สถานที่ทำงานของ ผู้ตรวจประเมิน และวันที่ตรวจประเมิน Internal audit รวมทั้ง กรณีข้อกำหนดที่ได้ศูนย์คะแนน และ 1 คะแนน ให้ระบุการแก้ไข ให้ครบถ้วนทุกข้อ
6. กรอกข้อมูล เพื่อรายงานผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management review) ตามประเด็นที่มีการดำเนินการ
7. กรอกข้อมูลการรายงานผล โดยกรอกรายละเอียดของ รพ. และ email ที่ติดต่อได้ และแจ้งผลการรายงาน
8. กรอกข้อมูล คำรับรองการธำรงรักษาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข (F0715138) และคลิกปุ่ม “เลือกไฟล์” ที่จัดทำไว้และมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว และคลิกปุ่ม “ส่งไฟล์” เพื่อส่งไฟล์เข้ามาในระบบ
***การจัดส่งไฟล์คำรับรองฯ เป็นขั้นตอนสำคัญที่ห้องปฏิบัติการต้องจัดส่งไฟล์ ที่มีการลงนามจริงของผู้บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ
9. กรอกข้อมูล แบบสำรวจความพึงพอใจฯ
10. ออกจากระบบ
***** ขอให้ห้องปฏิบัติการทุกแห่ง รายงานผลการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันครบกำหนดการเฝ้าระวัง*****

การแก้ไขข้อมูล

1. ห้องปฏิบัติการเข้ามาที่เว็บแห่งนี้ (http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/xraysvl63/login.asp)
2. ใช้ รหัส 5 หลัก และรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่การเข้าใช้งานครั้งแรก และคลิกปุ่ม login
3. คลิกเลือกเมนูแสดงความคืบหน้า ที่อยู่ด้านบนของเวบ (เป็นแถบสีเขียว) เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
4. คลิกปุ่ม “แก้ไข”
5. ดำเนินการแก้ไข และ คลิกปุ่ม “บันทึก”
ทั้งนี้ ขอให้ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบ ผลการพิจารณา ได้ที่เว็บแห่งนี้ (http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/xraysvl63/login.asp) และเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบข้อมูล และผลการพิจารณา “ผ่าน” จะดำเนินการปิดระบบสำหรับห้องปฏิบัติการรายนั้น


กรณี ห้องปฏิบัติการเข้าใช้งานครั้งแรก โปรดค้นหาชื่อ รพ.ของท่าน และคลิกที่  "รหัส 5 หลัก"

  รหัส5หลัก ชื่อหน่วยงาน จังหวัด เขต วันที่ส่งรายงาน ผลการพิจารณา
1 11240 โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก 2 22/06/2564 ผ่าน
2 11242 โรงพยาบาลพบพระ ตาก 2 05/05/2564 ผ่าน
3 11253 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก 2 08/03/2564 ผ่าน
4 11255 โรงพยาบาลวัดโบสถ์ พิษณุโลก 2 18/02/2564 ผ่าน
5 11257 โรงพยาบาลเนินมะปราง พิษณุโลก 2 19/02/2564 ผ่าน
6 11289 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 5 17/03/2564 ผ่าน
7 11303 โรงพยาบาลพุทธมณฑล นครปฐม 5 31/01/2564 ผ่าน
8 11112 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ นครพนม 8 25/03/2564 ผ่าน
9 12277 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นครพนม 8 11/01/2564 ผ่าน
10 21356 โรงพยาบาลสระใคร หนองคาย 8 07/01/2564 ผ่าน
11 10889 โรงพยาบาลสีคิ้ว นครราชสีมา 9 28/01/2564 ผ่าน
12 10893 โรงพยาบาลโนนแดง นครราชสีมา 9 26/04/2564 ผ่าน
13 11327 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 11 26/03/2564 ผ่าน
14 10746 โรงพยาบาลสตูล สตูล 12 28/03/2564 ผ่าน
15 11390 โรงพยาบาลเทพา สงขลา 12 29/03/2564 ผ่าน
16 11393 โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ สงขลา 12 26/03/2564 ผ่าน
17 11597 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 13 20/04/2564 ผ่าน
18 12244 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 13 22/03/2564 ผ่าน
รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง