โปรแกรมรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
.:[ ปีงบประมาณ 2562 ]:.

รายงาน: รายงานผล Internal audit และรายชื่อหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน
ดาวน์โหลด: คู่มือการใช้งาน l แบบบันทึกคำรับรองฯ ,
แบบประเมินตนเอง checklist 114 ข้อ : doc  l  pdf
 

ประกาศ

new # 28 สค. 2562 สาเหตุที่พบจากการเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในกรณีขึ้นสถานะ เอกสารไม่ครบถ้วน คลิกที่นี่
# 19 เมย. 2562 ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพรังสีวินิจฉัย ค้นหาเลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน คลิกที่นี่
# 18 เมย. 2562 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตรวจสอบเลขทะเบียนเดิม-ใหม่ คลิกที่นี่
# 11 เมย. 2562 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ส่งหนังสือ สธ 0621.02/ว2872 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เพื่อแจ้งห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จำนวน 326 แห่ง รายงานผลเฝ้าระวังระบบคุณภาพมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
# 11 เมย. 2562 แบบบันทึกคำธำรงรักษาระบบคุณภาพ จะต้องลงนามด้วยลายเซ็นจริง

คำอธิบายการเข้าใช้งานครั้งแรก

1. ค้นหารายชื่อ รพ. และคลิกที่ รหัส 5 หลัก
2. เลือกจังหวัด เขต และกำหนดรหัสผ่านตามที่ต้องการ และจำได้ง่าย ไม่เกิน 10 ตัวอักษร คลิกปุ่ม ดำเนินการ
3. กรอกข้อมูลหน้าแรก ได้แก่ งานบริการทางรังสีวินจฉัย ของ รพ. ให้ครบถ้วน คลิก ปุ่มบันทึก
4. กรอกข้อมูลบุคลากร
5. กรอกข้อมูล เพื่อรายงานผล Internal audit ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น checklist 114 ข้อ และหน้าสรุปผล ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล, เลขทะเบียนของผู้ตรวจประเมิน, ตำแหน่ง, สถานที่ทำงานของ ผู้ตรวจประเมิน และวันที่ตรวจประเมิน Internal audit รวมทั้ง กรณีข้อกำหนดที่ได้ศูนย์คะแนน ให้ระบุแนวทางพัฒนา ให้ครบถ้วนทุกข้อ
6. กรอกข้อมูล เพื่อรายงานผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management review) ตามประเด็นที่มีการดำเนินการ
7. กรอกข้อมูลการรายงานผล โดยกรอกรายละเอียดของ รพ. และ email ที่ติดต่อได้ และแจ้งผลการรายงาน
8. กรอกข้อมูล คำรับรองการธำรงรักษาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข และคลิกปุ่ม “เลือกไฟล์” ที่จัดทำไว้และมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว และคลิกปุ่ม “ส่งไฟล์” เพื่อส่งไฟล์เข้ามาในระบบ
***การจัดส่งไฟล์คำรับรองฯ เป็นขั้นตอนสำคัญที่ห้องปฏิบัติการต้องจัดส่งไฟล์ ที่มีการลงนามจริงของผู้บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ
9. กรอกข้อมูล แบบสำรวจความพึงพอใจฯ
10. ออกจากระบบ
***** ขอให้ห้องปฏิบัติการทุกแห่ง รายงานผลการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันครบกำหนดการเฝ้าระวัง*****

การแก้ไขข้อมูล

1. ห้องปฏิบัติการเข้ามาที่เว็บแห่งนี้ ( http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/xraysvl/login.asp)
2. ใช้ รหัส 5 หลัก และรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่การเข้าใช้งานครั้งแรก และคลิกปุ่ม login
3. คลิกเลือกเมนูแสดงความคืบหน้า ที่อยู่ด้านบนของเวบ (เป็นแถบสีเขียว) เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
4. คลิกปุ่ม “แก้ไข”
5. ดำเนินการแก้ไข และ คลิกปุ่ม “บันทึก”
ทั้งนี้ ขอให้ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบ ผลการพิจารณา ได้ที่เว็บแห่งนี้ ( http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/xraysvl/login.asp) และเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบข้อมูล และผลการพิจารณา “ผ่าน” จะดำเนินการปิดระบบสำหรับห้องปฏิบัติการรายนั้น

*** วันครบกำหนดรายงานเฝ้าระวัง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

กรณี ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เข้าใช้งานครั้งแรก โปรดค้นหาชื่อ รพ.ของท่าน และคลิกที่  "รหัส 5 หลัก"

ติดต่อสอบถาม mophlab@gmail.com

  รหัส5หลัก ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จังหวัด เขต วันที่ส่งรายงาน ผลการพิจารณา
1 10715 รพ.แพร่ แพร่ 1 21/07/2562 ผ่าน
2 10717 รพ.พะเยา พะเยา 1 12/07/2562 ผ่าน
3 10718 รพ.เชียงคำ พะเยา 1 02/12/2562 ผ่าน
4 11135 รพ.สารภี เชียงใหม่ 1
ออกจากระบบการรับรอง
5 11146 รพ.แม่เมาะ ลำปาง 1 23/09/2562 ผ่าน
6 11153 รพ.แม่พริก ลำปาง 1 07/06/2562 ผ่าน
7 11166 รพ.ร้องกวาง แพร่ 1 25/04/2562 ผ่าน
8 11167 รพ.ลอง แพร่ 1 30/05/2562 ผ่าน
9 11172 รพ.หนองม่วงไข่ แพร่ 1 12/09/2562 ผ่าน
10 11175 รพ.นาน้อย น่าน 1 09/09/2562 ผ่าน
11 11176 รพ.ท่าวังผา น่าน 1 09/09/2562 ผ่าน
12 11180 รพ.นาหมื่น น่าน 1 09/09/2562 ผ่าน
13 11181 รพ.สันติสุข น่าน 1
ออกจากระบบการรับรอง
14 11195 รพ.แม่สรวย เชียงราย 1
ออกจากระบบการรับรอง
15 11452 รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย แพร่ 1 05/09/2562 ผ่าน
16 25017 รพ.ภูเพียง น่าน 1 17/04/2562 ผ่าน
17 10685 รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เพชรบูรณ์ 2 04/09/2562 ผ่าน
18 10724 รพ.สุโขทัย สุโขทัย 2 04/09/2562 ผ่าน
19 10727 รพ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2 09/09/2562 ผ่าน
20 11159 รพ.ท่าปลา อุตรดิตถ์ 2 06/09/2562 ผ่าน
21 11161 รพ.ฟากท่า อุตรดิตถ์ 2 09/09/2562 ผ่าน
22 11163 รพ.พิชัย อุตรดิตถ์ 2 09/09/2562 ผ่าน
23 11164 รพ.ลับแล อุตรดิตถ์ 2 09/07/2562 ผ่าน
24 11238 รพ.บ้านตาก ตาก 2 09/09/2562 ผ่าน
25 11246 รพ.กงไกรลาศ สุโขทัย 2 05/09/2562 ผ่าน
26 11248 รพ.สวรรคโลก สุโขทัย 2 04/09/2562 ผ่าน
27 11251 รพ.ชาติตระการ พิษณุโลก 2 05/09/2562 ผ่าน
28 11252 รพ.บางระกำ พิษณุโลก 2 15/07/2562 ผ่าน
29 11256 รพ.วังทอง พิษณุโลก 2 11/07/2562 ผ่าน
30 11265 รพ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 2 04/09/2562 ผ่าน
31 11266 รพ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 2 03/07/2562 ผ่าน
32 11268 รพ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 2
ออกจากระบบการรับรอง
33 14662 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 2 22/07/2562
ออกจากระบบการรับรอง
34 10660 รพ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 4 11/07/2562 ผ่าน
35 10661 รพ.สระบุรี สระบุรี 4 07/06/2562 ผ่าน
36 10686 รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 4 03/10/2562
ออกจากระบบการรับรอง
37 10687 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี 4 12/07/2562 ผ่าน
38 10688 รพ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 4 28/06/2562 ผ่าน
39 10690 รพ.พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 4 04/07/2562 ผ่าน
40 10691 รพ.บ้านหมี่ ลพบุรี 4 27/05/2562 ผ่าน
41 10695 รพ.พระพุทธบาท สระบุรี 4 02/07/2562 ผ่าน
42 10698 รพ.นครนายก นครนายก 4 01/06/2562 ผ่าน
43 10757 รพ.บางใหญ่ นนทบุรี 4 30/04/2562 ผ่าน
44 10761 รพ.คลองหลวง ปทุมธานี 4 12/07/2562 ผ่าน
45 10762 รพ.ธัญบุรี ปทุมธานี 4 11/07/2562 ผ่าน
46 10763 รพ.ประชาธิปัตย์ ปทุมธานี 4 14/07/2562 ผ่าน
47 10765 รพ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 4 15/07/2562 ผ่าน
48 10767 รพ.สามโคก ปทุมธานี 4 12/07/2562 ผ่าน
49 10768 รพ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4 04/07/2562 ผ่าน
50 10769 รพ.สมเด็จพระสังฆราช พระนครศรีอยุธยา 4 19/04/2562 ผ่าน
51 10770 รพ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 4 05/07/2562 ผ่าน
52 10771 รพ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา 4 05/07/2562 ผ่าน
53 10772 รพ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 4 24/06/2562 ผ่าน
54 10773 รพ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 4 07/05/2562 ผ่าน
55 10774 รพ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 4 04/07/2562 ผ่าน
56 10775 รพ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา 4 12/07/2562 ผ่าน
57 10776 รพ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 4 05/07/2562 ผ่าน
58 10777 รพ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 4 08/05/2562 ผ่าน
59 10779 รพ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 4 04/07/2562 ผ่าน
60 10780 รพ.มหาราช พระนครศรีอยุธยา 4 12/07/2562 ผ่าน
61 10781 รพ.บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 4 09/07/2562 ผ่าน
62 10782 รพ.ไชโย อ่างทอง 4 23/04/2562 ผ่าน
63 10784 รพ.ป่าโมก อ่างทอง 4 29/05/2562 ผ่าน
64 10785 รพ.โพธิ์ทอง อ่างทอง 4 20/06/2562 ผ่าน
65 10787 รพ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 4 04/07/2562 ผ่าน
66 10788 รพ.สามโก้ อ่างทอง 4
ออกจากระบบการรับรอง
67 10799 รพ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 4 09/09/2562 ผ่าน
68 10807 รพ.แก่งคอย สระบุรี 4 06/09/2562 ผ่าน
69 10808 รพ.หนองแค สระบุรี 4 13/08/2562 ผ่าน
70 10809 รพ.วิหารแดง สระบุรี 4 04/09/2562 ผ่าน
71 10810 รพ.หนองแซง สระบุรี 4 19/04/2562 ผ่าน
72 10811 รพ.บ้านหมอ สระบุรี 4 27/06/2562 ผ่าน
73 10814 รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สระบุรี 4 22/07/2562 ผ่าน
74 10815 รพ.มวกเหล็ก สระบุรี 4 09/08/2562 ผ่าน
75 10863 รพ.ปากพลี นครนายก 4 10/07/2562 ผ่าน
76 10864 รพ.บ้านนา นครนายก 4 19/08/2562 ผ่าน
77 10865 รพ.องครักษ์ นครนายก 4 13/06/2562 ผ่าน
78 12257 สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี 4 01/11/2562 ผ่าน
79 12258 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นนทบุรี 4 29/10/2562 ผ่าน
80 12260 รพ.ศรีธัญญา นนทบุรี 4 04/09/2562 ผ่าน
81 10677 รพ.ราชบุรี ราชบุรี 5 07/05/2562 ผ่าน
82 10678 รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 5 04/07/2562 ผ่าน
83 10679 รพ.นครปฐม นครปฐม 5 09/09/2562 ผ่าน
84 10729 รพ.บ้านโป่ง ราชบุรี 5 15/07/2562 ผ่าน
85 10730 รพ.โพธาราม ราชบุรี 5 21/08/2562 ผ่าน
86 10731 รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี 5 12/07/2562 ผ่าน
87 10733 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗ สุพรรณบุรี 5 06/09/2562 ผ่าน
88 10735 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม 5 06/09/2562 ผ่าน
89 10736 รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี 5 11/07/2562 ผ่าน
90 10737 รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 5 30/04/2562 ผ่าน
91 11278 รพ.ไทรโยค กาญจนบุรี 5 02/08/2562 ผ่าน
92 11285 รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน กาญจนบุรี 5 15/07/2562 ผ่าน
93 11286 รพ.เลาขวัญ กาญจนบุรี 5 13/07/2562 ผ่าน
94 11287 รพ.ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 5 15/07/2562 ผ่าน
95 11288 รพ.สถานพระบารมี กาญจนบุรี 5 12/07/2562 ผ่าน
96 11291 รพ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี 5 11/06/2562 ผ่าน
97 11293 รพ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 5 08/07/2562 ผ่าน
98 11294 รพ.สามชุก สุพรรณบุรี 5 07/05/2562 ผ่าน
99 11297 รพ.กำแพงแสน นครปฐม 5 10/07/2562 ผ่าน
100 11298 รพ.นครชัยศรี นครปฐม 5 13/07/2562 ผ่าน
101 11299 รพ.ห้วยพลู นครปฐม 5 13/07/2562 ผ่าน
102 11301 รพ.บางเลน นครปฐม 5 12/07/2562 ผ่าน
103 11302 รพ.สามพราน นครปฐม 5 19/07/2562 ผ่าน
104 11306 รพ.นภาลัย สมุทรสงคราม 5 09/09/2562 ผ่าน
105 11307 รพ.อัมพวา สมุทรสงคราม 5 08/09/2562 ผ่าน
106 11309 รพ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 5 04/09/2562 ผ่าน
107 11313 รพ.บ้านแหลม เพชรบุรี 5
ออกจากระบบการรับรอง
108 11315 รพ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 5 18/04/2562 ผ่าน
109 11318 รพ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 5 07/06/2562 ผ่าน
110 11320 รพ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 5 ผ่าน
111 11321 รพ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 5 03/07/2562 ผ่าน
112 11458 รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรี 5 23/04/2562 ผ่าน
113 10663 รพ.ระยอง ระยอง 6 ผ่าน
114 10664 รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี 6 16/09/2562 ผ่าน
115 10665 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี 6 ผ่าน
116 10696 รพ.ตราด ตราด 6 04/05/2562 ผ่าน
117 10699 รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว 6 30/04/2562 ผ่าน
118 10755 รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ สมุทรปราการ 6
ออกจากระบบการรับรอง
119 10817 รพ.บ้านบึง ชลบุรี 6 15/11/2562
ออกจากระบบการรับรอง
120 10818 รพ.หนองใหญ่ ชลบุรี 6 01/07/2562 ผ่าน
121 10820 รพ.วัดญาณสังวราราม ชลบุรี 6
ออกจากระบบการรับรอง
122 10824 รพ.เกาะสีชัง ชลบุรี 6 15/11/2562
ออกจากระบบการรับรอง
123 10827 รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ระยอง 6 27/06/2562 ผ่าน
124 10830 รพ.วังจันทร์ ระยอง 6 12/07/2562 ผ่าน
125 10832 รพ.ปลวกแดง ระยอง 6 09/09/2562 ผ่าน
126 10842 รพ.แก่งหางแมว จันทบุรี 6 15/07/2562 ผ่าน
127 10845 รพ.คลองใหญ่ ตราด 6 09/09/2562
ออกจากระบบการรับรอง
128 10847 รพ.บ่อไร่ ตราด 6 10/05/2562 ผ่าน
129 10852 รพ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 6 04/09/2562 ผ่าน
130 10854 รพ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 6 04/09/2562 ผ่าน
131 10856 รพ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 6 04/09/2562 ผ่าน
132 10857 รพ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 6 09/09/2562
ออกจากระบบการรับรอง
133 10866 รพ.คลองหาด สระแก้ว 6 18/04/2562
ออกจากระบบการรับรอง
134 10868 รพ.วังน้ำเย็น สระแก้ว 6 20/08/2562 ผ่าน
135 10869 รพ.วัฒนานคร สระแก้ว 6 10/06/2562 ผ่าน
136 10870 รพ.อรัญประเทศ สระแก้ว 6 10/09/2562 ผ่าน
137 13816 รพ.เกาะช้าง ตราด 6 11/11/2562 ผ่าน
138 13817 รพ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 6 05/09/2562 ผ่าน
139 28006 รพ.เกาะจันทร์ ชลบุรี 6 19/06/2562
ออกจากระบบการรับรอง
140 10670 รพ.ศูนย์ขอนแก่น ขอนแก่น 7
ออกจากระบบการรับรอง
141 10707 รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม 7
ออกจากระบบการรับรอง
142 10709 รพ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 7 11/07/2562 ผ่าน
143 10996 รพ.พระยืน ขอนแก่น 7 19/04/2562 ผ่าน
144 10997 รพ.หนองเรือ ขอนแก่น 7 09/09/2562 ผ่าน
145 10998 รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 7 29/08/2562 ผ่าน
146 10999 รพ.สีชมพู ขอนแก่น 7 10/09/2562
ออกจากระบบการรับรอง
147 11000 รพ.น้ำพอง ขอนแก่น 7 19/04/2562 ผ่าน
148 11001 รพ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น 7 06/09/2562 ผ่าน
149 11007 รพ.หนองสองห้อง ขอนแก่น 7 20/09/2562 ผ่าน
150 11010 รพ.ชนบท ขอนแก่น 7 06/11/2562 ผ่าน
151 11012 รพ.ภูผาม่าน ขอนแก่น 7 10/09/2562 ผ่าน
152 11052 รพ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม 7 19/09/2562 ผ่าน
153 11055 รพ.บรบือ มหาสารคาม 7 27/05/2562 ผ่าน
154 11056 รพ.นาเชือก มหาสารคาม 7 29/10/2562 ผ่าน
155 11058 รพ.วาปีปทุม มหาสารคาม 7
ออกจากระบบการรับรอง
156 11063 รพ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 7 05/09/2562 ผ่าน
157 11064 รพ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 7 07/05/2562 ผ่าน
158 11066 รพ.โพนทอง ร้อยเอ็ด 7
ออกจากระบบการรับรอง
159 11069 รพ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 7 22/04/2562 ผ่าน
160 11070 รพ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 7 06/09/2562
ออกจากระบบการรับรอง
161 11073 รพ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 7 05/09/2562 ผ่าน
162 11077 รพ.นามน กาฬสินธุ์ 7 05/08/2562 ผ่าน
163 11078 รพ.กมลาไสย กาฬสินธุ์ 7 24/08/2562 ผ่าน
164 11079 รพ.ร่องคำ กาฬสินธุ์ 7 23/07/2562 ผ่าน
165 11080 รพ.เขาวง กาฬสินธุ์ 7 19/07/2562 ผ่าน
166 11081 รพ.ยางตลาด กาฬสินธุ์ 7 21/09/2562 ผ่าน
167 11083 รพ.สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 7
ออกจากระบบการรับรอง
168 11084 รพ.คำม่วง กาฬสินธุ์ 7 08/09/2562 ผ่าน
169 11085 รพ.ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 7 ผ่าน
170 11086 รพ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 7 18/06/2562 ผ่าน
171 11088 รพ.ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 7 22/07/2562 ผ่าน
172 11449 รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 7 03/10/2562 ผ่าน
173 10671 รพ.อุดรธานี อุดรธานี 8 09/09/2562 ผ่าน
174 10704 รพ.หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 8 28/08/2562
ออกจากระบบการรับรอง
175 10705 รพ.เลย เลย 8 01/08/2562 ผ่าน
176 10706 รพ.หนองคาย หนองคาย 8 04/09/2562 ผ่าน
177 10710 รพ.สกลนคร สกลนคร 8 12/07/2562 ผ่าน
178 10711 รพ.นครพนม นครพนม 8 05/09/2562 ผ่าน
179 10992 รพ.โนนสัง หนองบัวลำภู 8 29/05/2562
ออกจากระบบการรับรอง
180 11013 รพ.กุดจับ อุดรธานี 8 13/07/2562 ผ่าน
181 11014 รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี 8 06/09/2562 ผ่าน
182 11015 รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 8 12/07/2562 ผ่าน
183 11017 รพ.โนนสะอาด อุดรธานี 8 18/07/2562 ผ่าน
184 11018 รพ.หนองหาน อุดรธานี 8 12/07/2562 ผ่าน
185 11023 รพ.บ้านผือ อุดรธานี 8 15/07/2562 ผ่าน
186 11024 รพ.น้ำโสม อุดรธานี 8 06/09/2562 ผ่าน
187 11027 รพ.หนองแสง อุดรธานี 8 15/07/2562 ผ่าน
188 11037 รพ.ภูกระดึง เลย 8 05/09/2562 ผ่าน
189 11040 รพ.บึงกาฬ บึงกาฬ 8 10/07/2562 ผ่าน
190 11043 รพ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 8 06/07/2562 ผ่าน
191 11046 รพ.เซกา บึงกาฬ 8 25/06/2562 ผ่าน
192 11048 รพ.บึงโขงหลง บึงกาฬ 8 27/06/2562 ผ่าน
193 11091 รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร สกลนคร 8 09/09/2562 ผ่าน
194 11095 รพ.วานรนิวาส สกลนคร 8 05/07/2562 ผ่าน
195 11103 รพ.โพนนาแก้ว สกลนคร 8 24/04/2562 ผ่าน
196 11109 รพ.นาแก นครพนม 8 08/09/2562 ผ่าน
197 11446 รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 8 12/07/2562 ผ่าน
198 11448 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย 8 09/07/2562 ผ่าน
199 11450 รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร 8 02/07/2562 ผ่าน
200 11451 รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นครพนม 8 08/07/2562 ผ่าน
201 12276 รพ.มะเร็งอุดรธานี อุดรธานี 8 07/09/2562 ผ่าน
202 23367 รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หนองบัวลำภู 8 14/07/2562
ออกจากระบบการรับรอง
203 25059 รพ.ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 8 09/09/2562 ผ่าน
204 40840 รพ.วังยาง นครพนม 8 05/09/2562 ผ่าน
205 10666 รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 9 09/09/2562 ผ่าน
206 10667 รพ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 9 06/09/2562 ผ่าน
207 10668 รพ.สุรินทร์ สุรินทร์ 9 11/09/2562 ผ่าน
208 10871 รพ.ครบุรี นครราชสีมา 9 18/07/2562 ผ่าน
209 10876 รพ.โชคชัย นครราชสีมา 9 03/07/2562 ผ่าน
210 10878 รพ.โนนไทย นครราชสีมา 9 04/07/2562 ผ่าน
211 10880 รพ.ขามสะแกแสง นครราชสีมา 9 03/06/2562 ผ่าน
212 10881 รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 9 28/06/2562 ผ่าน
213 10882 รพ.ประทาย นครราชสีมา 9 02/07/2562 ผ่าน
214 10883 รพ.ปักธงชัย นครราชสีมา 9
ออกจากระบบการรับรอง
215 10884 รพ.พิมาย นครราชสีมา 9 27/06/2562 ผ่าน
216 10886 รพ.ชุมพวง นครราชสีมา 9 15/07/2562 ผ่าน
217 10887 รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 9 12/07/2562 ผ่าน
218 10894 รพ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา 9
ออกจากระบบการรับรอง
219 10895 รพ.คูเมือง บุรีรัมย์ 9 05/07/2562 ผ่าน
220 10896 รพ.กระสัง บุรีรัมย์ 9 22/07/2562 ผ่าน
221 10898 รพ.หนองกี่ บุรีรัมย์ 9 06/09/2562 ผ่าน
222 10899 รพ.ละหานทราย บุรีรัมย์ 9 03/09/2562 ผ่าน
223 10906 รพ.ปะคำ บุรีรัมย์ 9 18/04/2562 ผ่าน
224 10907 รพ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 9 22/06/2562 ผ่าน
225 10910 รพ.ห้วยราช บุรีรัมย์ 9 09/09/2562 ผ่าน
226 10914 รพ.โนนดินแดง บุรีรัมย์ 9 07/08/2562 ผ่าน
227 10917 รพ.จอมพระ สุรินทร์ 9 08/07/2562 ผ่าน
228 10918 รพ.ปราสาท สุรินทร์ 9 05/09/2562 ผ่าน
229 10920 รพ.รัตนบุรี สุรินทร์ 9 19/06/2562 ผ่าน
230 10922 รพ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ 9 09/09/2562 ผ่าน
231 10971 รพ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 9 10/09/2562 ผ่าน
232 10981 รพ.คอนสาร ชัยภูมิ 9 31/10/2562 ผ่าน
233 10982 รพ.ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 9 07/09/2562 ผ่าน
234 23839 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา 9 14/11/2562 ผ่าน
235 10927 รพ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 10 13/07/2562 ผ่าน
236 10928 รพ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 10 15/07/2562 ผ่าน
237 10929 รพ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 10 19/04/2562 ผ่าน
238 10933 รพ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 10 11/07/2562 ผ่าน
239 10938 รพ.โนนคูณ ศรีสะเกษ 10 15/07/2562 ผ่าน
240 10939 รพ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 10 10/09/2562 ผ่าน
241 10944 รพ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 10 26/06/2562 ผ่าน
242 10946 รพ.เขื่องใน อุบลราชธานี 10 10/07/2562 ผ่าน
243 10948 รพ.นาจะหลวย อุบลราชธานี 10 11/11/2562
ออกจากระบบการรับรอง
244 10951 รพ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี 10 04/08/2562 ผ่าน
245 10953 รพ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 10 23/04/2562 ผ่าน
246 10954 รพ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 10 17/05/2562 ผ่าน
247 10956 รพ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 10 23/09/2562 ผ่าน
248 10958 รพ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 10 19/07/2562 ผ่าน
249 10959 รพ.สำโรง อุบลราชธานี 10 06/09/2562 ผ่าน
250 10960 รพ.ดอนมดแดง อุบลราชธานี 10 24/09/2562
ออกจากระบบการรับรอง
251 10961 รพ.สิรินธร อุบลราชธานี 10 15/07/2562 ผ่าน
252 10965 รพ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 10 10/07/2562 ผ่าน
253 10985 รพ.ชานุมาน อำนาจเจริญ 10 06/09/2562 ผ่าน
254 10988 รพ.เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 10 09/09/2562 ผ่าน
255 11114 รพ.ดอนตาล มุกดาหาร 10
ออกจากระบบการรับรอง
256 11115 รพ.ดงหลวง มุกดาหาร 10 09/09/2562 ผ่าน
257 11116 รพ.คำชะอี มุกดาหาร 10 09/09/2562 ผ่าน
258 11443 รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี 10 10/05/2562 ผ่าน
259 11444 รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธร 10 12/07/2562 ผ่าน
260 14201 รพ.มะเร็งอุบลราชธานี อุบลราชธานี 10 27/05/2562 ผ่าน
261 21984 รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี 10 30/04/2562 ผ่าน
262 10680 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 11 07/07/2562 ผ่าน
263 10740 รพ.ตะกั่วป่า พังงา 11 12/11/2562 ผ่าน
264 10743 รพ.ระนอง ระนอง 11
ออกจากระบบการรับรอง
265 10744 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร 11 30/08/2562 ผ่าน
266 11324 รพ.ลานสกา นครศรีธรรมราช 11 08/07/2562 ผ่าน
267 11325 รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง นครศรีธรรมราช 11 10/07/2562 ผ่าน
268 11329 รพ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 11 09/09/2562 ผ่าน
269 11330 รพ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 11 15/07/2562 ผ่าน
270 11333 รพ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 26/07/2562 ผ่าน
271 11335 รพ.สิชล นครศรีธรรมราช 11 10/07/2562 ผ่าน
272 11336 รพ.ขนอม นครศรีธรรมราช 11 11/07/2562 ผ่าน
273 11337 รพ.หัวไทร นครศรีธรรมราช 11 05/09/2562 ผ่าน
274 11343 รพ.อ่าวลึก กระบี่ 11 18/09/2562 ผ่าน
275 11357 รพ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 11 14/07/2562 ผ่าน
276 11363 รพ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 11 19/09/2562 ผ่าน
277 11365 รพ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 11 16/07/2562 ผ่าน
278 11366 รพ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 11 20/07/2562 ผ่าน
279 11367 รพ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 11 09/09/2562 ผ่าน
280 11368 รพ.เคียนซา สุราษฎร์ธานี 11 09/09/2562 ผ่าน
281 11369 รพ.พระแสง สุราษฎร์ธานี 11 15/07/2562 ผ่าน
282 11370 รพ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี 11 16/07/2562 ผ่าน
283 11373 รพ.กระบุรี ระนอง 11 15/05/2562 ผ่าน
284 11375 รพ.ปากน้ำชุมพร ชุมพร 11 03/09/2562 ผ่าน
285 11376 รพ.ท่าแซะ ชุมพร 11 30/08/2562 ผ่าน
286 11377 รพ.ปะทิว ชุมพร 11 31/07/2562 ผ่าน
287 11380 รพ.ปากน้ำหลังสวน ชุมพร 11 05/07/2562 ผ่าน
288 11381 รพ.ละแม ชุมพร 11 01/05/2562 ผ่าน
289 11383 รพ.สวี ชุมพร 11 04/09/2562 ผ่าน
290 11385 รพ.ทุ่งตะโก ชุมพร 11 22/08/2562 ผ่าน
291 14138 รพ.ท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี 11 10/09/2562 ผ่าน
292 14203 รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 11 07/09/2562 ผ่าน
293 10682 รพ.หาดใหญ่ สงขลา 12 09/09/2562 ผ่าน
294 10683 รพ.ตรัง ตรัง 12 12/07/2562 ผ่าน
295 10684 รพ.ยะลา ยะลา 12 07/09/2562 ผ่าน
296 10745 รพ.สงขลา สงขลา 12 09/09/2562 ผ่าน
297 10748 รพ.ปัตตานี ปัตตานี 12 17/05/2562 ผ่าน
298 10749 รพ.เบตง ยะลา 12 09/09/2562 ผ่าน
299 10750 รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 12 ผ่าน
300 10751 รพ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 12 11/09/2562 ผ่าน
301 11398 รพ.ปาดังเบซาร์ สงขลา 12 09/09/2562 ผ่าน
302 11401 รพ.คลองหอยโข่ง สงขลา 12 21/05/2562 ผ่าน
303 11404 รพ.ท่าแพ สตูล 12 08/09/2562 ผ่าน
304 11406 รพ.ทุ่งหว้า ตรัง 12 09/09/2562 ผ่าน
305 11407 รพ.กันตัง ตรัง 12 15/07/2562 ผ่าน
306 11409 รพ.ปะเหลียน ตรัง 12 09/09/2562 ผ่าน
307 11411 รพ.ห้วยยอด ตรัง 12 20/06/2562 ผ่าน
308 11413 รพ.นาโยง ตรัง 12 23/04/2562 ผ่าน
309 11417 รพ.ควนขนุน พัทลุง 12 23/04/2562 ผ่าน
310 11419 รพ.ศรีบรรพต พัทลุง 12 29/04/2562 ผ่าน
311 11423 รพ.โคกโพธิ์ ปัตตานี 12 08/07/2562 ผ่าน
312 11424 รพ.หนองจิก ปัตตานี 12 09/09/2562 ผ่าน
313 11429 รพ.ยะหริ่ง ปัตตานี 12 06/09/2562 ผ่าน
314 11433 รพ.ธารโต ยะลา 12 14/07/2562 ผ่าน
315 11437 รพ.ระแงะ นราธิวาส 12 11/09/2562 ผ่าน
316 11438 รพ.รือเสาะ นราธิวาส 12 01/11/2562 ผ่าน
317 11440 รพ.แว้ง นราธิวาส 12 10/09/2562
ออกจากระบบการรับรอง
318 11460 รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี ปัตตานี 12 17/05/2562 ผ่าน
319 11461 รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา ยะลา 12 09/09/2562 ผ่าน
320 11470 รพ.นพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร 13 ผ่าน
321 11536 รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 13 09/07/2562 ผ่าน
322 11537 รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 13 19/06/2562 ผ่าน
323 11538 รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 13 09/09/2562 ผ่าน
324 11539 รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 13 24/05/2562 ผ่าน
325 11540 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร 13 12/11/2562 ผ่าน
326 14641 รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 13 01/05/2562 ผ่าน
รวมทั้งสิ้น 326 แห่ง