มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Standard)

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การรับรองห้องปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ 2563

 
14/04/2562   นโยบายและแนวทางการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิกที่นี่ new

22/07/2562   อัตราค่าใช้จ่ายการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ new

 
11/04/2562   มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (MOPH Standard)

 
25/02/2562
แบบทดสอบผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 2562 คลิกที่นี่
แบบทดสอบผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 2562 คลิกที่นี่
 
08/02/2562   ดาวน์โหลดขั้นตอน (Flow) การขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 2562 คลิกที่นี่
 
30/01/2562   ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 2562 คลิกที่นี่ new
 
25/06/2561   สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประกาศ ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่ 3 (SD-ACD-013-01) วันที่ประกาศใช้ 15 มิถุนายน 2561 คลิกที่นี่
 
30/01/2563   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
โดยมีสาระสำคัญในข้อ 7 มีมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189 หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ดำเนินการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation) หรือมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน
 
 

1. โปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 75 ข้อ
ตามเกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH standard 2562)


มาตรฐาน MOPH 2562

coverMOPHstd

4. รายงานผลการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 new

5.  รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 new

6. ทะเบียนผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

8. Certification of Medical Laboratory for Medical Laboratory Standard (or MOPH Standard)

9. แบบรายงานข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ เรื่อง การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อผู้รับผิดชอบ นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์
กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 9850-8 ต่อ 99950 หรือ mophlab@gmail.com หรือ 09 8881 0662