มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Standard)

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การรับรองห้องปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ 2562

 
25/06/2561   สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประกาศ ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่ 3 (SD-ACD-013-01) วันที่ประกาศใช้ 15 มิถุนายน 2561 คลิกที่นี่ new
 
 

1. โปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 75 ข้อ
ตามเกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH standard)


coverMOPHstd
2. PrivateLab Program
ตามเกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH standard)


 web_pvl

4. รายงานผลการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 new

5.  รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 new

6. ทะเบียนผู้ตรวจประเมินมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

7. แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดำเนินการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข กรณีห้องปฏิบัติการขอรับรองใหม่ และต่ออายุ

8. Certification of Medical Laboratory for Medical Laboratory Standard (or MOPH Standard)9. แบบรายงานข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ เรื่อง การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข


หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อผู้รับผิดชอบ นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์
กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 9850-8 ต่อ 99950 หรือ mophlab@gmail.com