เอกสารประกอบการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (MOPH Standard)***

  เอกสารประกอบการยื่นขอรับรอง (Update วันที่ 22 ม.ค. 2562) ดังนี้

1. ผลการประเมินตนเองของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยใช้แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal audit) ที่มีการลงรายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน และวันที่ตรวจประเมิน (ผ่านโปรแกรมออนไลน์) (เปิดใช้งานประมาณวันที่ 15 มีค. 2562)

2. แบบคำขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยกระทรวงสาธารณสุข (F 0715080 Rev05) download1

3. แบบข้อมูลจำเพาะเพื่อการขอรับรอง (F 0715129) โดยจัดส่งเป็น MS word หรือ Excel  download1

4. ไฟล์เอกสารคุณภาพ รวม 4 เรื่อง โดยจัดส่งเป็น pdf ไปที่ mophlab@gmail.com ดังนี้
  4.1 แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Internal audit) ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ที่มีการลงนามของหัวหน้าผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ร่วมกับ ผู้บริหารสถานพยาบาล หรือผู้แทน (F 0715125) download1
  4.2 คู่มือคุณภาพ (Quality Manual, QM) หรือเอกสารเรียกชื่ออย่างอื่นที่ใช้อธิบายการดำเนินการตามระบบคุณภาพ
  4.3 คู่มือการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ
  4.4 Service Profile download1

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

Revision

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

  มาตรฐาน/คู่มือการตรวจประเมิน/เอกสารสำคัญ

-

คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 2562 -

-

นโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 2562 03

-

แบบตรวจติดตามและประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Checklist) 2562

  Form

F0715080

คำขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยกระทรวงสาธารณสุข 05 ใช้ยื่นขอรับรอง กรณีรายใหม่ และต่ออายุการรับรอง

F0715091

ทะเบียนผู้เข้าประชุมการตรวจประเมินตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 01 ใช้ในการประชุมเปิด และปิดการตรวจประเมิน

F0715093

ตารางสรุปผลการแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบ / ข้อบกพร่อง / ข้อควรปรับปรุง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 00

F0715097

แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดำเนินการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 00 ห้องปฏิบัติการทุกแห่งตอบแบบสอบถามหลังจากได้รับการตรวจประเมินจากทีมผู้ตรวจประเมินที่ สมป. แต่งตั้ง

F0715099

แบบบันทึกคำรับรองการธำรงรักษาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 00 ใช้ประกอบกับรายงานอื่นๆในการรายงานผลเฝ้าระวัง

F0715100

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอยกเลิกการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ/หรือ รังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 01

F0715101

แบบฟอร์มขอขยายเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 00

F0715125

แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Internal audit) มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 00 ทีมผู้ตรวจประเมิน Internal audit ใช้รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Internal audit) และห้องปฏิบัติการใช้ยื่นประกอบการขอรับรอง

F0715129

แบบข้อมูลจำเพาะห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 00
ห้องปฏิบัติการทุกแห่งใช้ยื่นประกอบการขอรับรอง เป็นไฟล์ word หรือ excel

  Guideline

G0715029

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 75 ข้อ เพื่อประเมินตนเอง (Self assessment) ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 00

G0715030

คู่มือการใช้งานโปรแกรมเว็บรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 00

G0715031

คู่มือการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 00 สำหรับห้องปฏิบัติการรับการตรวจประเมิน

G0715032

คู่มือรายงานผลตรวจประเมิน โดย External auditor ในโปรแกรมฯ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 00

G0715038

คู่มือส่งคำร้องขอรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal audit) ในโปรแกรมฯ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 00 สำหรับห้องปฏิบัติการ และผู้ทำหน้าที่ Internal auditor


สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99950 โทรสาร 02951 1270
ติดต่อผู้ดูแลระบบ(นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์) blqs9702@gmail.com