logo DMSc
โปรแกรมรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
.:[ ปีงบประมาณ 2562 ]:.

รายงาน: รายงานผล Internal audit และรายชื่อหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน
ดาวน์โหลด: คู่มือการใช้งาน l แบบบันทึกคำรับรองฯ , l    
แบบประเมินตนเอง checklist 75 ข้อ : doc  l  pdf
 

ประกาศ!

new# 13 สค. 2562 หนังสือที่ สธ 0621.02/ว5463 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เรื่องระงับการรับรองชั่วคราว กรณีไม่รายงานผลเฝ้าระวัง หรือ รายงานไม่ครบถ้วน จำนวน 57 แห่ง รายละเอียดคลิกที่นี่
ติดต่อสอบถาม blqs9702@gmail.com หรือโทร 0988810662
# 1 กค. 2562 กรณีห้องปฏิบัติการที่ประสงค์จะรายงานผล Internal audit โดยใช้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 2562 ขอให้คีย์ทุกหัวข้อในโปรแกรมนี้ ยกเว้นการรายงานผล Internal audit ขอให้ส่งเป็นรายงานการตรวจประเมินพร้อมลายเซ็นผู้ตรวจประเมิน มายังสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ หรือส่ง เมล์ blqs9702@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
-ดาวน์โหลด checklist แบบประเมิน 75 ข้อ คลิกที่นี่
-และ admin จะประกาศผลการพิจารณารายงานผลการเฝ้าระวังที่นี่
# 22 พค. 2562 หนังสือที่ สธ 0621.02/ว3499 ลว.15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งเร่งรัดรายงานผลการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยขอให้รายงานผลครบถ้วน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คลิกที่นี่

# 30 ตค 2561 หนังสือที่ สธ 0621.02/ว7594 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอแจ้งให้รายงานผลการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 คลิกที่นี่

เอกสารแนบวิธีรายงานผลการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดที่นี่

#30 ตค. 2561 ตัวอย่างวิธีการรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข [ ปีงบประมาณ 2562 ] ที่ถูกต้อง ดาวน์โหลดที่นี่

# 24 พย 2560 แบบบันทึกคำธำรงรักษาระบบคุณภาพ จะต้องลงนามด้วยลายเซ็นจริง


คำอธิบายการเข้าใช้งานครั้งแรก

1. ค้นหารายชื่อ รพ. และคลิกที่ รหัส 5 หลัก
2. เลือกจังหวัด เขต และกำหนดรหัสผ่านตามที่ต้องการ และจำได้ง่าย ไม่เกิน 10 ตัวอักษร คลิกปุ่ม ดำเนินการ
3. กรอกข้อมูลหน้าแรก ได้แก่ โครงสร้างห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ รพ. ให้ครบถ้วน คลิก ปุ่มบันทึก
4. กรอกข้อมูลเพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
4.1 กรอกข้อมูล รายการทดสอบที่เปิดบริการ (Laboratory services) และวิธีทดสอบ สำหรับทุกรายการทดสอบ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงสร้างห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ รพ.
***ข้อควรระวัง ห้องปฏิบัติการต้องกรอกวิธีทดสอบ สำหรับรายการทดสอบทุกรายการ มิเช่นนั้น ระบบจะ error และห้องปฏิบัติการต้องกลับมาเริ่มต้นรายงาน วิธีทดสอบ และรายการทดสอบอีกครั้ง
4.2 กรอกข้อมูล การเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Test ,PT) และผลการเปรียบเทียบ ระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comparison,ILC) โดยจะแสดงรายการทดสอบทั้งหมดที่ท่านได้เลือกไว้จาก ข้อ 4.1 และให้เลือกตอบว่ารายการทดสอบใดบ้างที่ทำ PT / ILC

ทั้งนี้ ขอให้ห้องปฏิบัติการ เลือกตอบว่า มีรายการทดสอบใดบ้างที่ทำ PT /ILC ตามความเป็นจริง สำหรับรายการทดสอบใดที่ไม่มีการทำ PT/ILC ให้เว้นว่างไว้
5. กรอกข้อมูล เพื่อรายงานผล Internal audit ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น checklist 75 ข้อ และหน้าสรุปผล ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล, เลขทะเบียนของผู้ตรวจประเมิน, ตำแหน่ง, สถานที่ทำงานของ ผู้ตรวจประเมิน และวันที่ตรวจประเมิน Internal audit รวมทั้ง กรณีข้อกำหนดที่ได้ศูนย์คะแนน ให้ระบุการ แก้ไขข้อบกพร่อง ให้ครบถ้วนทุกข้อ
6. กรอกข้อมูล เพื่อรายงานผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management review) ตามประเด็นที่มีการดำเนินการ
7. กรอกข้อมูล คำรับรองการธำรงรักษาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข และคลิกปุ่ม “เลือกไฟล์” ที่จัดทำไว้และมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว และคลิกปุ่ม “ส่งไฟล์” เพื่อส่งไฟล์เข้ามาในระบบ
***การจัดส่งไฟล์คำรับรองฯ เป็นขั้นตอนสำคัญที่ห้องปฏิบัติการต้องจัดส่งไฟล์ ที่มีการลงนามจริงของผู้บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ
8. กรอกข้อมูล แบบสำรวจความพึงพอใจฯ
9. ออกจากระบบ
***** ขอให้ห้องปฏิบัติการทุกแห่ง รายงานผลการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันครบกำหนดการเฝ้าระวัง*****

การแก้ไขข้อมูล

1. ห้องปฏิบัติการเข้ามาที่เว็บแห่งนี้ ( http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp)
2. ใช้ รหัส 5 หลัก และรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่การเข้าใช้งานครั้งแรก และคลิกปุ่ม login
3. คลิกเลือกเมนูทางซ้ายมือ เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไขข้อมูล แต่มีข้อควรระวัง หากคลิกแก้ไขโครงสร้างทางห้องปฏิบัติการ จะเป็นการเริ่มต้นกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด!!!
4. คลิกปุ่ม “แก้ไข”
5. ดำเนินการแก้ไข และ คลิกปุ่ม “บันทึก”
ทั้งนี้ ขอให้ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบ ผลการพิจารณา ได้ที่เว็บแห่งนี้ ( http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp) และเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบข้อมูล และผลการพิจารณา “ผ่าน” จะดำเนินการปิดระบบสำหรับห้องปฏิบัติการรายนั้น

รหัส 5 หลัก รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน
*** วันครบกำหนดรายงานเฝ้าระวัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

กรณี ห้องปฏิบัติการเข้าใช้งานครั้งแรก โปรดค้นหาชื่อ รพ.ของท่าน และคลิกที่  "รหัส 5 หลัก"

  รหัส5หลัก ชื่อหน่วยงาน จังหวัด เขต วันที่ส่งรายงาน ผลการพิจารณา
1 10672 รพ. ลำปาง   ลำปาง 1 27/03/2562 ผ่าน
2 10713 รพ. นครพิงค์   เชียงใหม่ 1 ระงับการรับรองชั่วคราว
3 10715 รพ. แพร่ แพร่ 1 09/04/2562 ผ่าน
4 10716 รพ. น่าน   น่าน 1 ระงับการรับรองชั่วคราว
5 10717 รพ. พะเยา   พะเยา 1 22/07/2562 ผ่าน
6 10718 รพ. เชียงคำ พะเยา 1 01/07/2562 ผ่าน
7 10719 รพ. ศรีสังวาลย์   แม่ฮ่องสอน 1 26/03/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
8 11119 รพ. จอมทอง   เชียงใหม่ 1 02/04/2562 ผ่าน
9 11120 รพ. เทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เชียงใหม่ 1 11/06/2562 ผ่าน
10 11121 รพ. เชียงดาว   เชียงใหม่ 1 12/02/2562 ผ่าน
11 11122 รพ. ดอยสะเก็ด   เชียงใหม่ 1 26/10/2561 ผ่าน
12 11123 รพ. แม่แตง   เชียงใหม่ 1 20/12/2561 ผ่าน
13 11124 รพ. สะเมิง   เชียงใหม่ 1 14/03/2562 ผ่าน
14 11126 รพ. แม่อาย   เชียงใหม่ 1 09/03/2562 ผ่าน
15 11127 รพ. พร้าว   เชียงใหม่ 1 19/03/2562 ผ่าน
16 11128 รพ. สันป่าตอง   เชียงใหม่ 1 10/01/2562 ผ่าน
17 11129 รพ. สันกำแพง   เชียงใหม่ 1 29/03/2562 ผ่าน
18 11130 รพ. สันทราย   เชียงใหม่ 1 28/05/2562 ผ่าน
19 11131 รพ. หางดง   เชียงใหม่ 1 14/03/2562 ผ่าน
20 11132 รพ. ฮอด   เชียงใหม่ 1 16/03/2562 ผ่าน
21 11133 รพ. ดอยเต่า   เชียงใหม่ 1 02/04/2562 ผ่าน
22 11134 รพ. อมก๋อย เชียงใหม่ 1 31/03/2562 ผ่าน
23 11135 รพ. สารภี   เชียงใหม่ 1 14/03/2562 ผ่าน
24 11136 รพ. เวียงแหง เชียงใหม่ 1 26/12/2561 ผ่าน
25 11138 รพ. แม่วาง   เชียงใหม่ 1 05/07/2562 ผ่าน
26 11139 รพ. แม่ออน   เชียงใหม่ 1 06/03/2562 ผ่าน
27 11146 รพ. แม่เมาะ   ลำปาง 1 14/03/2562 ผ่าน
28 11147 รพ. เกาะคา   ลำปาง 1 18/04/2562 ผ่าน
29 11148 รพ. เสริมงาม  ลำปาง 1 23/05/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
30 11150 รพ. แจ้ห่ม   ลำปาง 1 22/05/2562 ผ่าน
31 11152 รพ. เถิน   ลำปาง 1 27/02/2562 ผ่าน
32 11154 รพ. แม่ทะ ลำปาง 1 15/03/2562 ผ่าน
33 11155 รพ. สบปราบ   ลำปาง 1 28/06/2562 ผ่าน
34 11156 รพ. ห้างฉัตร   ลำปาง 1 01/04/2562 ผ่าน
35 11157 รพ. เมืองปาน  ลำปาง 1 24/10/2561 ผ่าน
36 11166 รพ. ร้องกวาง   แพร่ 1 12/12/2561 ผ่าน
37 11167 รพ. ลอง   แพร่ 1 22/01/2562 ผ่าน
38 11169 รพ. สูงเม่น   แพร่ 1 15/11/2561 ผ่าน
39 11170 รพ. สอง   แพร่ 1 14/12/2561 ผ่าน
40 11173 รพ. แม่จริม น่าน 1 18/07/2562 ผ่าน
41 11174 รพ. บ้านหลวง   น่าน 1 27/03/2562 ผ่าน
42 11175 รพ. นาน้อย   น่าน 1 29/06/2562 ผ่าน
43 11176 รพ. ท่าวังผา   น่าน 1 ระงับการรับรองชั่วคราว
44 11177 รพ. เวียงสา   น่าน 1 26/03/2562 ผ่าน
45 11178 รพ. ทุ่งช้าง   น่าน 1 31/03/2562 ผ่าน
46 11179 รพ. เชียงกลาง น่าน 1 18/06/2562 ผ่าน
47 11181 รพ. สันติสุข   น่าน 1 27/03/2562 ผ่าน
48 11184 รพ. จุน   พะเยา 1 19/07/2562 ผ่าน
49 11185 รพ. เชียงม่วน พะเยา 1 03/07/2562 ผ่าน
50 11186 รพ. ดอกคำใต้   พะเยา 1 29/03/2562 ผ่าน
51 11187 รพ. ปง   พะเยา 1 19/03/2562 ผ่าน
52 11188 รพ. แม่ใจ   พะเยา 1 06/06/2562 ผ่าน
53 11190 รพ. พาน   เชียงราย 1 22/07/2562 ผ่าน
54 11191 รพ. ป่าแดด   เชียงราย 1 ระงับการรับรองชั่วคราว
55 11192 รพ. แม่จัน   เชียงราย 1 ระงับการรับรองชั่วคราว
56 11193 รพ. เชียงแสน   เชียงราย 1 17/04/2562 ผ่าน
57 11195 รพ. แม่สรวย   เชียงราย 1 ระงับการรับรองชั่วคราว
58 11196 รพ. เวียงป่าเป้า   เชียงราย 1 ระงับการรับรองชั่วคราว
59 11197 รพ. พญาเม็งราย   เชียงราย 1 20/06/2562 ผ่าน
60 11198 รพ. เวียงแก่น   เชียงราย 1 08/11/2561 ผ่าน
61 11199 รพ. ขุนตาล   เชียงราย 1 ระงับการรับรองชั่วคราว
62 11200 รพ. แม่ฟ้าหลวง   เชียงราย 1 ระงับการรับรองชั่วคราว
63 11201 รพ. แม่ลาว   เชียงราย 1 02/07/2562 ผ่าน
64 11202 รพ. เวียงเชียงรุ้ง   เชียงราย 1 25/03/2562 ผ่าน
65 11203 รพ. ขุนยวม   แม่ฮ่องสอน 1 22/03/2562 ผ่าน
66 11204 รพ. ปาย   แม่ฮ่องสอน 1 29/10/2561 ผ่าน
67 11205 รพ. แม่สะเรียง   แม่ฮ่องสอน 1 06/02/2562 ผ่าน
68 11206 รพ. แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 1 15/03/2562 ผ่าน
69 11207 รพ. สบเมย แม่ฮ่องสอน 1 31/03/2562 ผ่าน
70 11208 รพ. ปางมะผ้า   แม่ฮ่องสอน 1 14/03/2562 ผ่าน
71 11452 รพ. สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย   แพร่ 1 ระงับการรับรองชั่วคราว
72 11453 รพ. สมเด็จพระยุพราชปัว   น่าน 1 ระงับการรับรองชั่วคราว
73 11625 รพ. เฉลิมพระเกียรติ น่าน 1 31/07/2562 ผ่าน
74 12280 รพ. สวนปรุง   เชียงใหม่ 1 25/03/2562 ผ่าน
75 12281 รพ. ประสาทเชียงใหม่   เชียงใหม่ 1 28/03/2562 ผ่าน
76 13783 สนง. ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1 30/03/2562 ผ่าน
77 13785 รพ. ธัญญารักษ์ เชียงใหม่   เชียงใหม่ 1 18/02/2562 ผ่าน
78 15012 รพ. สมเด็จพระญาณสังวร  เชียงราย 1 28/06/2562 ผ่าน
79 10673 รพ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2 31/10/2561 ผ่าน
80 10724 รพ. สุโขทัย   สุโขทัย 2 24/03/2562 ผ่าน
81 10725 รพ. ศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย 2 18/04/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
82 11158 รพ. ตรอน อุตรดิตถ์ 2 30/07/2562 ผ่าน
83 11159 รพ. ท่าปลา อุตรดิตถ์ 2 27/03/2562 ผ่าน
84 11160 รพ. น้ำปาด อุตรดิตถ์ 2 11/04/2562 ผ่าน
85 11161 รพ. ฟากท่า อุตรดิตถ์ 2 24/03/2562 ผ่าน
86 11162 รพ. บ้านโคก อุตรดิตถ์ 2 27/03/2562 ผ่าน
87 11163 รพ. พิชัย อุตรดิตถ์ 2 26/05/2562 ผ่าน
88 11164 รพ. ลับแล อุตรดิตถ์ 2 22/03/2562 ผ่าน
89 11165 รพ. ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 2 10/04/2562 ผ่าน
90 11238 รพ. บ้านตาก   ตาก 2 24/12/2561 ผ่าน
91 11245 รพ. คีรีมาศ   สุโขทัย 2 20/03/2562 ผ่าน
92 11247 รพ. ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2 29/10/2561 ผ่าน
93 11248 รพ. สวรรคโลก สุโขทัย 2 31/07/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
94 11249 รพ. ศรีนคร สุโขทัย 2 21/06/2562 ผ่าน
95 11250 รพ. ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 2 18/04/2562 ผ่าน
96 11270 รพ. น้ำหนาว   เพชรบูรณ์ 2 ระงับการรับรองชั่วคราว
97 10720 รพ. อุทัยธานี อุทัยธานี 3 21/08/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
98 10802 รพ. มโนรมย์ ชัยนาท 3 ระงับการรับรองชั่วคราว
99 11209 รพ. โกรกพระ นครสวรรค์ 3 ระงับการรับรองชั่วคราว
100 11216 รพ. ไพศาลี นครสวรรค์ 3 11/04/2562 ผ่าน
101 11221 รพ. ทัพทัน อุทัยธานี 3 ระงับการรับรองชั่วคราว
102 11222 รพ. สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 3 16/08/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
103 11223 รพ. หนองฉาง อุทัยธานี 3 26/03/2562 ผ่าน
104 11227 รพ. ห้วยคต อุทัยธานี 3 31/07/2562 ผ่าน
105 11233 รพ. คลองลาน กำแพงเพชร 3 02/07/2562 ผ่าน
106 27974 รพ. หนองมะโมง ชัยนาท 3 ระงับการรับรองชั่วคราว
107 10686 รพ. พระนั่งเกล้า นนทบุรี 4 31/07/2562 ผ่าน
108 10687 รพ. ปทุมธานี ปทุมธานี 4 08/07/2562 ผ่าน
109 10689 รพ. อ่างทอง อ่างทอง 4 21/05/2562 ผ่าน
110 10690 รพ. พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 4 02/08/2562 ผ่าน
111 10691 รพ. บ้านหมี่ ลพบุรี 4 31/05/2562 ผ่าน
112 10693 รพ. อินทร์บุรี สิงห์บุรี 4 30/07/2562 ผ่าน
113 10757 รพ. บางใหญ่ นนทบุรี 4 08/02/2562 ผ่าน
114 10758 รพ. บางบัวทอง นนทบุรี 4 06/02/2562 ผ่าน
115 10759 รพ. ไทรน้อย นนทบุรี 4 28/03/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
116 10760 รพ. ปากเกร็ด   นนทบุรี 4 15/03/2562 ผ่าน
117 10761 รพ. คลองหลวง ปทุมธานี 4 13/08/2562 ผ่าน
118 10762 รพ. ธัญบุรี ปทุมธานี 4 19/07/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
119 10763 รพ. ประชาธิปัตย์ ปทุมธานี 4 03/07/2562 ผ่าน
120 10768 รพ. ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4 24/07/2562 ผ่าน
121 10785 รพ. โพธิ์ทอง   อ่างทอง 4 15/07/2562 ผ่าน
122 10786 รพ. แสวงหา อ่างทอง 4 30/07/2562 ผ่าน
123 10787 รพ. วิเศษชัยชาญ   อ่างทอง 4 26/07/2562 ผ่าน
124 10788 รพ. สามโก้   อ่างทอง 4 30/07/2562 ผ่าน
125 10792 รพ. ท่าวุ้ง  ลพบุรี 4 26/03/2562 ผ่าน
126 10807 รพ. แก่งคอย สระบุรี 4 ระงับการรับรองชั่วคราว
127 10809 รพ. วิหารแดง สระบุรี 4 19/06/2562 ผ่าน
128 10810 รพ. หนองแซง สระบุรี 4 23/05/2562 ผ่าน
129 10811 รพ. บ้านหมอ สระบุรี 4 25/03/2562 ผ่าน
130 10812 รพ. ดอนพุด สระบุรี 4 22/03/2562 ผ่าน
131 10813 รพ. หนองโดน สระบุรี 4 31/03/2562 ผ่าน
132 10814 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สระบุรี 4 05/07/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
133 10815 รพ. มวกเหล็ก สระบุรี 4 ระงับการรับรองชั่วคราว
134 10816 รพ. วังม่วงสัทธรรม สระบุรี 4 20/03/2562 ผ่าน
135 10863 รพ. ปากพลี นครนายก 4 13/03/2562 ผ่าน
136 28875 รพ. บางบัวทอง 2 นนทบุรี 4 18/02/2562 ผ่าน
137 10677 รพ. ราชบุรี   ราชบุรี 5 30/07/2562 ผ่าน
138 10678 รพ. เจ้าพระยายมราช   สุพรรณบุรี 5 28/03/2562 ผ่าน
139 10679 รพ. นครปฐม   นครปฐม 5 28/06/2562 ผ่าน
140 10728 รพ. ดำเนินสะดวก   ราชบุรี 5 25/03/2562 ผ่าน
141 10729 รพ. บ้านโป่ง   ราชบุรี 5 30/03/2562 ผ่าน
142 10730 รพ. โพธาราม   ราชบุรี 5 30/03/2562 ผ่าน
143 10731 รพ. พหลพลพยุหเสนา   กาญจนบุรี 5 15/02/2562 ผ่าน
144 10732 รพ. มะการักษ์   กาญจนบุรี 5 ระงับการรับรองชั่วคราว
145 10733 รพ. สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17  สุพรรณบุรี 5 27/03/2562 ผ่าน
146 10735 รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  สมุทรสงคราม 5 29/03/2562 ผ่าน
147 10736 รพ. พระจอมเกล้า   เพชรบุรี 5 28/03/2562 ผ่าน
148 10737 รพ. ประจวบคีรีขันธ์   ประจวบคีรีขันธ์ 5 22/03/2562 ผ่าน
149 11273 รพ. สวนผึ้ง   ราชบุรี 5 28/03/2562 ผ่าน
150 11275 รพ. เจ็ดเสมียน   ราชบุรี 5 18/03/2562 ผ่าน
151 11276 รพ. ปากท่อ   ราชบุรี 5 19/03/2562 ผ่าน
152 11277 รพ. วัดเพลง   ราชบุรี 5 27/03/2562 ผ่าน
153 11278 รพ. ไทรโยค   กาญจนบุรี 5 19/03/2562 ผ่าน
154 11280 รพ. บ่อพลอย   กาญจนบุรี 5 17/01/2562 ผ่าน
155 11281 รพ. ท่ากระดาน   กาญจนบุรี 5 22/03/2562 ผ่าน
156 11282 รพ. สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19  กาญจนบุรี 5 24/05/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
157 11283 รพ. ทองผาภูมิ   กาญจนบุรี 5 01/04/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
158 11284 รพ. สังขละบุรี   กาญจนบุรี 5 21/03/2562 ผ่าน
159 11285 รพ. เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน  กาญจนบุรี 5 24/05/2562 ผ่าน
160 11287 รพ. ด่านมะขามเตี้ย   กาญจนบุรี 5 ระงับการรับรองชั่วคราว
161 11288 รพ. พยาบาลสถานพระบารมี  กาญจนบุรี 5 22/03/2562 ผ่าน
162 11290 รพ. ด่านช้าง   สุพรรณบุรี 5 29/03/2562 ผ่าน
163 11291 รพ. บางปลาม้า   สุพรรณบุรี 5 25/03/2562 ผ่าน
164 11292 รพ. ศรีประจันต์   สุพรรณบุรี 5 28/03/2562 ผ่าน
165 11293 รพ. ดอนเจดีย์   สุพรรณบุรี 5 29/03/2562 ผ่าน
166 11294 รพ. สามชุก   สุพรรณบุรี 5 26/05/2562 ผ่าน
167 11295 รพ. อู่ทอง   สุพรรณบุรี 5 29/03/2562 ผ่าน
168 11296 รพ. หนองหญ้าไซ   สุพรรณบุรี 5 29/03/2562 ผ่าน
169 11297 รพ. กำแพงแสน นครปฐม 5 09/01/2562 ผ่าน
170 11298 รพ. นครชัยศรี   นครปฐม 5 06/11/2561 ผ่าน
171 11299 รพ. ห้วยพลู   นครปฐม 5 17/03/2562 ผ่าน
172 11301 รพ. บางเลน   นครปฐม 5 15/03/2562 ผ่าน
173 11302 รพ. สามพราน   นครปฐม 5 09/03/2562 ผ่าน
174 11304 รพ. กระทุ่มแบน   สมุทรสาคร 5 31/03/2562 ผ่าน
175 11306 รพ. นภาลัย   สมุทรสงคราม 5 24/03/2562 ผ่าน
176 11307 รพ. อัมพวา   สมุทรสงคราม 5 27/03/2562 ผ่าน
177 11308 รพ. เขาย้อย   เพชรบุรี 5 01/03/2562 ผ่าน
178 11309 รพ. หนองหญ้าปล้อง   เพชรบุรี 5 27/03/2562 ผ่าน
179 11310 รพ. ชะอำ   เพชรบุรี 5 19/03/2562 ผ่าน
180 11311 รพ. ท่ายาง   เพชรบุรี 5 19/04/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
181 11312 รพ. บ้านลาด   เพชรบุรี 5 17/12/2561 รอผลการพิจารณา
182 11313 รพ. บ้านแหลม   เพชรบุรี 5 30/03/2562 ผ่าน
183 11314 รพ. แก่งกระจาน   เพชรบุรี 5 25/03/2562 ผ่าน
184 11315 รพ. กุยบุรี   ประจวบคีรีขันธ์ 5 24/10/2561 ผ่าน
185 11316 รพ. ทับสะแก   ประจวบคีรีขันธ์ 5 14/03/2562 ผ่าน
186 11317 รพ. บางสะพาน   ประจวบคีรีขันธ์ 5 22/03/2562 ผ่าน
187 11318 รพ. บางสะพานน้อย   ประจวบคีรีขันธ์ 5 27/04/2562 ผ่าน
188 11319 รพ. ปราณบุรี   ประจวบคีรีขันธ์ 5 26/03/2562 ผ่าน
189 11320 รพ. หัวหิน   ประจวบคีรีขันธ์ 5 28/03/2562 ผ่าน
190 11321 รพ. สามร้อยยอด   ประจวบคีรีขันธ์ 5 21/03/2562 ผ่าน
191 11458 รพ. สมเด็จพระยุพราชจอมบึง   ราชบุรี 5 30/03/2562 ผ่าน
192 11473 รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)   นครปฐม 5 01/05/2562 ผ่าน
193 12286 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี   ราชบุรี 5 20/03/2562 ผ่าน
194 13819 รพ. หลวงพ่อเปิ่น   นครปฐม 5 29/04/2562 ผ่าน
195 16437 สนง. ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี ราชบุรี 5 26/03/2562 ผ่าน
196 21948 รพ. ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   กาญจนบุรี 5 24/01/2562 ผ่าน
197 28858 รพ. บ้านคา ราชบุรี 5 29/03/2562 ผ่าน
198 10662 รพ. ชลบุรี ชลบุรี 6 11/07/2562 ผ่าน
199 10663 รพ. ระยอง ระยอง 6 16/05/2562 ผ่าน
200 10664 รพ. พระปกเกล้า จันทบุรี 6 24/08/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
201 10665 รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี 6 12/07/2562 ผ่าน
202 10696 รพ. ตราด ตราด 6 12/07/2562 ผ่าน
203 10697 รพ. พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา 6 30/07/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
204 10699 รพ. สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว 6 01/04/2562 ผ่าน
205 10755 รพ. พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์   สมุทรปราการ 6 25/03/2562 ผ่าน
206 10817 รพ. บ้านบึง   ชลบุรี 6 01/04/2562 ผ่าน
207 10819 รพ. บางละมุง   ชลบุรี 6 20/03/2562 ผ่าน
208 10821 รพ. พานทอง ชลบุรี 6 01/02/2562 ผ่าน
209 10822 รพ. พนัสนิคม ชลบุรี 6 08/03/2562 ผ่าน
210 10825 รพ. สัตหีบ กม.10 ชลบุรี 6 17/03/2562 ผ่าน
211 10827 รพ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ระยอง 6 26/02/2562 ผ่าน
212 10828 รพ. บ้านฉาง ระยอง 6 25/03/2562 ผ่าน
213 10829 รพ. แกลง ระยอง 6 28/03/2562 ผ่าน
214 10830 รพ. วังจันทร์ ระยอง 6 31/03/2562 ผ่าน
215 10831 รพ. บ้านค่าย ระยอง 6 24/03/2562 ผ่าน
216 10834 รพ. ขลุง   จันทบุรี 6 24/10/2561 ผ่าน
217 10835 รพ. ท่าใหม่  จันทบุรี 6 07/02/2562 ผ่าน
218 10839 รพ. มะขาม  จันทบุรี 6 03/03/2562 ผ่าน
219 10840 รพ. แหลมสิงห์  จันทบุรี 6 07/07/2562 ผ่าน
220 10841 รพ. สอยดาว จันทบุรี 6
221 10844 รพ. เขาคิชฌกูฏ  จันทบุรี 6 24/05/2562 ผ่าน
222 10851 รพ. บางน้ำเปรี้ยว   ฉะเชิงเทรา 6 23/11/2561 ผ่าน
223 10852 รพ. บางปะกง ฉะเชิงเทรา 6 27/02/2562 ผ่าน
224 10853 รพ. บ้านโพธิ์   ฉะเชิงเทรา 6 14/03/2562 ผ่าน
225 10856 รพ. แปลงยาว   ฉะเชิงเทรา 6 24/01/2562 ผ่าน
226 10861 รพ. ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 6 16/11/2561 ผ่าน
227 10866 รพ. คลองหาด สระแก้ว 6 25/05/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
228 10868 รพ. วังน้ำเย็น สระแก้ว 6 29/03/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
229 10869 รพ. วัฒนานคร สระแก้ว 6 19/11/2561 ระงับการรับรองชั่วคราว
230 10870 รพ. อรัญประเทศ สระแก้ว 6 ระงับการรับรองชั่วคราว
231 13747 รพ. ราชสาส์น   ฉะเชิงเทรา 6 24/12/2561 ผ่าน
232 13760 รพ. มะเร็งชลบุรี ชลบุรี 6 29/03/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
233 13817 รพ. เขาฉกรรจ์   สระแก้ว 6 21/03/2562 ผ่าน
234 22734 รพ. เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระยอง 6 30/03/2562 ผ่าน
235 31327 รพ. คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 6 15/03/2562 ผ่าน
236 10670 รพ. ขอนแก่น   ขอนแก่น 7 22/07/2562 ผ่าน
237 11006 รพ. แวงน้อย   ขอนแก่น 7 29/03/2562 ผ่าน
238 11010 รพ. ชนบท   ขอนแก่น 7 31/03/2562 ผ่าน
239 11053 รพ. กันทรวิชัย มหาสารคาม 7 26/07/2562 ผ่าน
240 11054 รพ. เชียงยืน   มหาสารคาม 7 24/10/2561 ผ่าน
241 11056 รพ. นาเชือก มหาสารคาม 7 25/07/2562 ผ่าน
242 11059 รพ. นาดูน มหาสารคาม 7 31/03/2562 ผ่าน
243 11078 รพ. กมลาไสย   กาฬสินธุ์ 7 31/07/2562 ผ่าน
244 12272 รพ. จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์   ขอนแก่น 7 27/05/2562 ผ่าน
245 12273 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  ขอนแก่น 7 25/03/2562 ผ่าน
246 10668 รพ. สุรินทร์ สุรินทร์ 9 28/03/2562 ผ่าน
247 10702 รพ. ชัยภูมิ   ชัยภูมิ 9 10/06/2562 ผ่าน
248 10915 รพ. ชุมพลบุรี สุรินทร์ 9 ระงับการรับรองชั่วคราว
249 10916 รพ. ท่าตูม สุรินทร์ 9 21/03/2562 ผ่าน
250 10920 รพ. รัตนบุรี สุรินทร์ 9 12/03/2562 ผ่าน
251 10921 รพ. สนม สุรินทร์ 9 15/03/2562 ผ่าน
252 10922 รพ. ศีขรภูมิ สุรินทร์ 9 28/03/2562 ผ่าน
253 10923 รพ. สังขะ สุรินทร์ 9 28/03/2562 ผ่าน
254 10925 รพ. สำโรงทาบ สุรินทร์ 9 07/05/2562 ผ่าน
255 10970 รพ. บ้านเขว้า ชัยภูมิ 9 06/06/2562 ผ่าน
256 10971 รพ. คอนสวรรค์   ชัยภูมิ 9 30/03/2562 ผ่าน
257 10972 รพ. เกษตรสมบูรณ์   ชัยภูมิ 9 26/03/2562 ผ่าน
258 10973 รพ. หนองบัวแดง   ชัยภูมิ 9 29/03/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
259 10974 รพ. จัตุรัส   ชัยภูมิ 9 28/03/2562 ผ่าน
260 10975 รพ. บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 9 28/03/2562 ผ่าน
261 10976 รพ. หนองบัวระเหว   ชัยภูมิ 9 27/03/2562 ผ่าน
262 10977 รพ. เทพสถิต ชัยภูมิ 9 01/04/2562 ผ่าน
263 10978 รพ. ภูเขียว ชัยภูมิ 9 29/03/2562 ผ่าน
264 10979 รพ. บ้านแท่น   ชัยภูมิ 9 29/03/2562 ผ่าน
265 10980 รพ. แก้งคร้อ   ชัยภูมิ 9 27/03/2562 ผ่าน
266 10981 รพ. คอนสาร   ชัยภูมิ 9 29/03/2562 ผ่าน
267 10982 รพ. ภักดีชุมพล   ชัยภูมิ 9 15/05/2562 ผ่าน
268 10983 รพ. เนินสง่า ชัยภูมิ 9 31/03/2562 ผ่าน
269 12267 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา 9 04/03/2562 ผ่าน
270 22456 รพ. พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  นครราชสีมา 9 11/06/2562 ผ่าน
271 27842 รพ. เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 9 06/05/2562 ผ่าน
272 10740 รพ. ตะกั่วป่า พังงา 11 22/07/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
273 10744 รพ. ชุมพรเชตรอุดมศักดิ์ ชุมพร 11 01/11/2561 ผ่าน
274 11347 รพ. เกาะยาวชัยพัฒน์ พังงา 11 08/07/2562 ผ่าน
275 11349 รพ. ตะกั่วทุ่ง พังงา 11 ระงับการรับรองชั่วคราว
276 11354 รพ. ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงา 11 ระงับการรับรองชั่วคราว
277 11356 รพ. ถลาง ภูเก็ต 11 31/07/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
278 11376 รพ. ท่าแซะ   ชุมพร 11 15/11/2561 ผ่าน
279 11377 รพ. ปะทิว   ชุมพร 11 29/11/2561 ผ่าน
280 11378 รพ. มาบอำมฤต   ชุมพร 11 07/11/2561 ผ่าน
281 11379 รพ. หลังสวน   ชุมพร 11 08/11/2561 ผ่าน
282 11380 รพ. ปากน้ำหลังสวน   ชุมพร 11 26/02/2562 ผ่าน
283 11382 รพ. พะโต๊ะ   ชุมพร 11 17/08/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
284 11383 รพ. สวี   ชุมพร 11 20/08/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
285 11385 รพ. ทุ่งตะโก   ชุมพร 11 30/03/2562 ผ่าน
286 11396 รพ. นาหม่อม   สงขลา 12 31/10/2561 ระงับการรับรองชั่วคราว
287 11399 รพ. บางกล่ำ   สงขลา 12 10/07/2562 ผ่าน
288 11426 รพ. มายอ   ปัตตานี 12 31/07/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
289 11431 รพ. แม่ลาน   ปัตตานี 12 ระงับการรับรองชั่วคราว
290 11436 รพ. บาเจาะ นราธิวาส 12 30/07/2562 ผ่าน
291 11437 รพ. ระแงะ นราธิวาส 12 21/05/2562 ระงับการรับรองชั่วคราว
292 11438 รพ. รือเสาะ   นราธิวาส 12 22/03/2562 ผ่าน
293 11439 รพ. ศรีสาคร   นราธิวาส 12 09/11/2561 ผ่าน
294 11440 รพ. แว้ง   นราธิวาส 12 28/03/2562 ผ่าน
295 11442 รพ. สุไหงปาดี   นราธิวาส 12 ระงับการรับรองชั่วคราว
296 13818 รพ. จะแนะ   นราธิวาส 12 29/03/2562 ผ่าน
297 14194 รพ. ธัญญารักษ์ สงขลา สงขลา 12 29/07/2562 ผ่าน
298 14663 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ยะลา 12 ระงับการรับรองชั่วคราว
299 15010 รพ. เจาะไอร้อง   นราธิวาส 12 19/08/2562 รอผลการพิจารณา
300 23771 รพ. ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   นราธิวาส 12 04/06/2562 รอผลการพิจารณา
รวมทั้งสิ้น 300 แห่ง