logo DMSc
โปรแกรมรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
.:[ ปีงบประมาณ 2562 ]:.

รายงาน: รายงานผล Internal audit และรายชื่อหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน
ดาวน์โหลด: คู่มือการใช้งาน l แบบบันทึกคำรับรองฯ , l     แบบประเมินตนเอง 75 ข้อ ออนไลน์ ,
แบบประเมินตนเอง checklist 75 ข้อ : doc  l  pdf
 

ประกาศ!

new# 30 ตค 2561 หนังสือที่ สธ 0621.02/ว7594 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอแจ้งให้รายงานผลการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 คลิกที่นี่

เอกสารแนบวิธีรายงานผลการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดที่นี่

#30 ตค. 2561 ตัวอย่างวิธีการรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข [ ปีงบประมาณ 2562 ] ที่ถูกต้อง ดาวน์โหลดที่นี่

# 24 พย 2560 แบบบันทึกคำธำรงรักษาระบบคุณภาพ จะต้องลงนามด้วยลายเซ็นจริง


คำอธิบายการเข้าใช้งานครั้งแรก

1. ค้นหารายชื่อ รพ. และคลิกที่ รหัส 5 หลัก
2. เลือกจังหวัด เขต และกำหนดรหัสผ่านตามที่ต้องการ และจำได้ง่าย ไม่เกิน 10 ตัวอักษร คลิกปุ่ม ดำเนินการ
3. กรอกข้อมูลหน้าแรก ได้แก่ โครงสร้างห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ รพ. ให้ครบถ้วน คลิก ปุ่มบันทึก
4. กรอกข้อมูลเพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
4.1 กรอกข้อมูล รายการทดสอบที่เปิดบริการ (Laboratory services) และวิธีทดสอบ สำหรับทุกรายการทดสอบ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงสร้างห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ รพ.
***ข้อควรระวัง ห้องปฏิบัติการต้องกรอกวิธีทดสอบ สำหรับรายการทดสอบทุกรายการ มิเช่นนั้น ระบบจะ error และห้องปฏิบัติการต้องกลับมาเริ่มต้นรายงาน วิธีทดสอบ และรายการทดสอบอีกครั้ง
4.2 กรอกข้อมูล การเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Test ,PT) และผลการเปรียบเทียบ ระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comparison,ILC) โดยจะแสดงรายการทดสอบทั้งหมดที่ท่านได้เลือกไว้จาก ข้อ 4.1 และให้เลือกตอบว่ารายการทดสอบใดบ้างที่ทำ PT / ILC

ทั้งนี้ ขอให้ห้องปฏิบัติการ เลือกตอบว่า มีรายการทดสอบใดบ้างที่ทำ PT /ILC ตามความเป็นจริง สำหรับรายการทดสอบใดที่ไม่มีการทำ PT/ILC ให้เว้นว่างไว้
5. กรอกข้อมูล เพื่อรายงานผล Internal audit ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น checklist 75 ข้อ และหน้าสรุปผล ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล, เลขทะเบียนของผู้ตรวจประเมิน, ตำแหน่ง, สถานที่ทำงานของ ผู้ตรวจประเมิน และวันที่ตรวจประเมิน Internal audit รวมทั้ง กรณีข้อกำหนดที่ได้ศูนย์คะแนน ให้ระบุการ แก้ไขข้อบกพร่อง ให้ครบถ้วนทุกข้อ
6. กรอกข้อมูล เพื่อรายงานผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management review) ตามประเด็นที่มีการดำเนินการ
7. กรอกข้อมูล คำรับรองการธำรงรักษาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข และคลิกปุ่ม “เลือกไฟล์” ที่จัดทำไว้และมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว และคลิกปุ่ม “ส่งไฟล์” เพื่อส่งไฟล์เข้ามาในระบบ
***การจัดส่งไฟล์คำรับรองฯ เป็นขั้นตอนสำคัญที่ห้องปฏิบัติการต้องจัดส่งไฟล์ ที่มีการลงนามจริงของผู้บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ
8. กรอกข้อมูล แบบสำรวจความพึงพอใจฯ
9. ออกจากระบบ
***** ขอให้ห้องปฏิบัติการทุกแห่ง รายงานผลการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันครบกำหนดการเฝ้าระวัง*****

การแก้ไขข้อมูล

1. ห้องปฏิบัติการเข้ามาที่เว็บแห่งนี้ ( http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp)
2. ใช้ รหัส 5 หลัก และรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่การเข้าใช้งานครั้งแรก และคลิกปุ่ม login
3. คลิกเลือกเมนูทางซ้ายมือ เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไขข้อมูล แต่มีข้อควรระวัง หากคลิกแก้ไขโครงสร้างทางห้องปฏิบัติการ จะเป็นการเริ่มต้นกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด!!!
4. คลิกปุ่ม “แก้ไข”
5. ดำเนินการแก้ไข และ คลิกปุ่ม “บันทึก”
ทั้งนี้ ขอให้ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบ ผลการพิจารณา ได้ที่เว็บแห่งนี้ ( http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/check2svl/login.asp) และเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบข้อมูล และผลการพิจารณา “ผ่าน” จะดำเนินการปิดระบบสำหรับห้องปฏิบัติการรายนั้น

รหัส 5 หลัก รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน

*** วันครบกำหนดรายงานเฝ้าระวัง วันที่ 31 มีนาคม 2562

  รหัส5หลัก ชื่อหน่วยงาน จังหวัด เขต วันที่ส่งรายงาน ผลการพิจารณา
1 10672 รพ. ลำปาง   ลำปาง 1
2 10713 รพ. นครพิงค์   เชียงใหม่ 1
3 10715 รพ. แพร่ แพร่ 1 19/03/2562
4 10716 รพ. น่าน   น่าน 1
5 10717 รพ. พะเยา   พะเยา 1 22/03/2562
6 10718 รพ. เชียงคำ พะเยา 1
7 10719 รพ. ศรีสังวาลย์   แม่ฮ่องสอน 1
8 11119 รพ. จอมทอง   เชียงใหม่ 1
9 11120 รพ. เทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เชียงใหม่ 1 15/02/2562
10 11121 รพ. เชียงดาว   เชียงใหม่ 1 12/02/2562 ผ่าน
11 11122 รพ. ดอยสะเก็ด   เชียงใหม่ 1 26/10/2561
12 11123 รพ. แม่แตง   เชียงใหม่ 1 20/12/2561
13 11124 รพ. สะเมิง   เชียงใหม่ 1 14/03/2562
14 11126 รพ. แม่อาย   เชียงใหม่ 1 09/03/2562 รอผลการพิจารณา
15 11127 รพ. พร้าว   เชียงใหม่ 1 19/03/2562
16 11128 รพ. สันป่าตอง   เชียงใหม่ 1 10/01/2562
17 11129 รพ. สันกำแพง   เชียงใหม่ 1
18 11130 รพ. สันทราย   เชียงใหม่ 1
19 11131 รพ. หางดง   เชียงใหม่ 1 14/03/2562
20 11132 รพ. ฮอด   เชียงใหม่ 1 16/03/2562
21 11133 รพ. ดอยเต่า   เชียงใหม่ 1
22 11134 รพ. อมก๋อย เชียงใหม่ 1
23 11135 รพ. สารภี   เชียงใหม่ 1 14/03/2562
24 11136 รพ. เวียงแหง เชียงใหม่ 1 26/12/2561 ผ่าน
25 11138 รพ. แม่วาง   เชียงใหม่ 1
26 11139 รพ. แม่ออน   เชียงใหม่ 1 06/03/2562
27 11146 รพ. แม่เมาะ   ลำปาง 1 14/03/2562
28 11147 รพ. เกาะคา   ลำปาง 1
29 11148 รพ. เสริมงาม  ลำปาง 1
30 11150 รพ. แจ้ห่ม   ลำปาง 1
31 11152 รพ. เถิน   ลำปาง 1 27/02/2562
32 11154 รพ. แม่ทะ ลำปาง 1 15/03/2562
33 11155 รพ. สบปราบ   ลำปาง 1
34 11156 รพ. ห้างฉัตร   ลำปาง 1
35 11157 รพ. เมืองปาน  ลำปาง 1 24/10/2561 รอผลการพิจารณา
36 11166 รพ. ร้องกวาง   แพร่ 1 12/12/2561 ผ่าน
37 11167 รพ. ลอง   แพร่ 1 22/01/2562 ผ่าน
38 11169 รพ. สูงเม่น   แพร่ 1 15/11/2561 ผ่าน
39 11170 รพ. สอง   แพร่ 1 14/12/2561 ผ่าน
40 11173 รพ. แม่จริม น่าน 1
41 11174 รพ. บ้านหลวง   น่าน 1
42 11175 รพ. นาน้อย   น่าน 1
43 11176 รพ. ท่าวังผา   น่าน 1
44 11177 รพ. เวียงสา   น่าน 1
45 11178 รพ. ทุ่งช้าง   น่าน 1
46 11179 รพ. เชียงกลาง น่าน 1
47 11181 รพ. สันติสุข   น่าน 1
48 11184 รพ. จุน   พะเยา 1
49 11185 รพ. เชียงม่วน พะเยา 1
50 11186 รพ. ดอกคำใต้   พะเยา 1
51 11187 รพ. ปง   พะเยา 1 19/03/2562
52 11188 รพ. แม่ใจ   พะเยา 1
53 11190 รพ. พาน   เชียงราย 1
54 11191 รพ. ป่าแดด   เชียงราย 1
55 11192 รพ. แม่จัน   เชียงราย 1
56 11193 รพ. เชียงแสน   เชียงราย 1
57 11195 รพ. แม่สรวย   เชียงราย 1
58 11196 รพ. เวียงป่าเป้า   เชียงราย 1
59 11197 รพ. พญาเม็งราย   เชียงราย 1 07/02/2562
60 11198 รพ. เวียงแก่น   เชียงราย 1 08/11/2561 ผ่าน
61 11199 รพ. ขุนตาล   เชียงราย 1
62 11200 รพ. แม่ฟ้าหลวง   เชียงราย 1
63 11201 รพ. แม่ลาว   เชียงราย 1
64 11202 รพ. เวียงเชียงรุ้ง   เชียงราย 1
65 11203 รพ. ขุนยวม   แม่ฮ่องสอน 1 22/03/2562
66 11204 รพ. ปาย   แม่ฮ่องสอน 1 29/10/2561 ผ่าน
67 11205 รพ. แม่สะเรียง   แม่ฮ่องสอน 1 06/02/2562
68 11206 รพ. แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 1 15/03/2562
69 11207 รพ. สบเมย แม่ฮ่องสอน 1
70 11208 รพ. ปางมะผ้า   แม่ฮ่องสอน 1 14/03/2562
71 11452 รพ. สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย   แพร่ 1
72 11453 รพ. สมเด็จพระยุพราชปัว   น่าน 1
73 11625 รพ. เฉลิมพระเกียรติ น่าน 1
74 12280 รพ. สวนปรุง   เชียงใหม่ 1 27/11/2561
75 12281 รพ. ประสาทเชียงใหม่   เชียงใหม่ 1 08/03/2562
76 13783 สนง. ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1
77 13785 รพ. ธัญญารักษ์ เชียงใหม่   เชียงใหม่ 1 18/02/2562 ผ่าน
78 15012 รพ. สมเด็จพระญาณสังวร  เชียงราย 1
79 10673 รพ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2 31/10/2561 รอผลการพิจารณา
80 10724 รพ. สุโขทัย   สุโขทัย 2
81 10725 รพ. ศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย 2
82 11158 รพ. ตรอน อุตรดิตถ์ 2
83 11159 รพ. ท่าปลา อุตรดิตถ์ 2
84 11160 รพ. น้ำปาด อุตรดิตถ์ 2
85 11161 รพ. ฟากท่า อุตรดิตถ์ 2
86 11162 รพ. บ้านโคก อุตรดิตถ์ 2
87 11163 รพ. พิชัย อุตรดิตถ์ 2 25/01/2562
88 11164 รพ. ลับแล อุตรดิตถ์ 2 22/03/2562
89 11165 รพ. ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 2
90 11238 รพ. บ้านตาก   ตาก 2 24/12/2561 ผ่าน
91 11245 รพ. คีรีมาศ   สุโขทัย 2 20/03/2562
92 11247 รพ. ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2 29/10/2561
93 11248 รพ. สวรรคโลก สุโขทัย 2 19/03/2562
94 11249 รพ. ศรีนคร สุโขทัย 2
95 11250 รพ. ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 2
96 11270 รพ. น้ำหนาว   เพชรบูรณ์ 2
97 10720 รพ. อุทัยธานี อุทัยธานี 3
98 10802 รพ. มโนรมย์ ชัยนาท 3
99 11209 รพ. โกรกพระ นครสวรรค์ 3
100 11216 รพ. ไพศาลี นครสวรรค์ 3
101 11221 รพ. ทัพทัน อุทัยธานี 3
102 11222 รพ. สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 3
103 11223 รพ. หนองฉาง อุทัยธานี 3
104 11227 รพ. ห้วยคต อุทัยธานี 3
105 11233 รพ. คลองลาน กำแพงเพชร 3
106 27974 รพ. หนองมะโมง ชัยนาท 3
107 10686 รพ. พระนั่งเกล้า นนทบุรี 4
108 10687 รพ. ปทุมธานี ปทุมธานี 4
109 10689 รพ. อ่างทอง อ่างทอง 4
110 10690 รพ. พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 4
111 10691 รพ. บ้านหมี่ ลพบุรี 4
112 10693 รพ. อินทร์บุรี สิงห์บุรี 4
113 10757 รพ. บางใหญ่ นนทบุรี 4 08/02/2562
114 10758 รพ. บางบัวทอง นนทบุรี 4 06/02/2562
115 10759 รพ. ไทรน้อย นนทบุรี 4
116 10760 รพ. ปากเกร็ด   นนทบุรี 4 15/03/2562
117 10761 รพ. คลองหลวง ปทุมธานี 4
118 10762 รพ. ธัญบุรี ปทุมธานี 4
119 10763 รพ. ประชาธิปัตย์ ปทุมธานี 4
120 10768 รพ. ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4
121 10785 รพ. โพธิ์ทอง   อ่างทอง 4
122 10786 รพ. แสวงหา อ่างทอง 4
123 10787 รพ. วิเศษชัยชาญ   อ่างทอง 4
124 10788 รพ. สามโก้   อ่างทอง 4
125 10792 รพ. ท่าวุ้ง  ลพบุรี 4
126 10807 รพ. แก่งคอย สระบุรี 4
127 10809 รพ. วิหารแดง สระบุรี 4
128 10810 รพ. หนองแซง สระบุรี 4
129 10811 รพ. บ้านหมอ สระบุรี 4
130 10812 รพ. ดอนพุด สระบุรี 4 22/03/2562
131 10813 รพ. หนองโดน สระบุรี 4
132 10814 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สระบุรี 4
133 10815 รพ. มวกเหล็ก สระบุรี 4
134 10816 รพ. วังม่วงสัทธรรม สระบุรี 4 20/03/2562
135 10863 รพ. ปากพลี นครนายก 4 13/03/2562
136 28875 รพ. บางบัวทอง 2 นนทบุรี 4 18/02/2562
137 10677 รพ. ราชบุรี   ราชบุรี 5
138 10678 รพ. เจ้าพระยายมราช   สุพรรณบุรี 5
139 10679 รพ. นครปฐม   นครปฐม 5
140 10728 รพ. ดำเนินสะดวก   ราชบุรี 5
141 10729 รพ. บ้านโป่ง   ราชบุรี 5
142 10730 รพ. โพธาราม   ราชบุรี 5
143 10731 รพ. พหลพลพยุหเสนา   กาญจนบุรี 5 15/02/2562 ผ่าน
144 10732 รพ. มะการักษ์   กาญจนบุรี 5
145 10733 รพ. สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17  สุพรรณบุรี 5
146 10735 รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  สมุทรสงคราม 5
147 10736 รพ. พระจอมเกล้า   เพชรบุรี 5
148 10737 รพ. ประจวบคีรีขันธ์   ประจวบคีรีขันธ์ 5 22/03/2562
149 11273 รพ. สวนผึ้ง   ราชบุรี 5
150 11275 รพ. เจ็ดเสมียน   ราชบุรี 5 18/03/2562
151 11276 รพ. ปากท่อ   ราชบุรี 5 19/03/2562
152 11277 รพ. วัดเพลง   ราชบุรี 5
153 11278 รพ. ไทรโยค   กาญจนบุรี 5 19/03/2562
154 11280 รพ. บ่อพลอย   กาญจนบุรี 5 17/01/2562 รอผลการพิจารณา
155 11281 รพ. ท่ากระดาน   กาญจนบุรี 5 22/03/2562
156 11282 รพ. สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19  กาญจนบุรี 5
157 11283 รพ. ทองผาภูมิ   กาญจนบุรี 5
158 11284 รพ. สังขละบุรี   กาญจนบุรี 5 21/03/2562
159 11285 รพ. เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน  กาญจนบุรี 5
160 11287 รพ. ด่านมะขามเตี้ย   กาญจนบุรี 5
161 11288 รพ. พยาบาลสถานพระบารมี  กาญจนบุรี 5 22/03/2562
162 11290 รพ. ด่านช้าง   สุพรรณบุรี 5
163 11291 รพ. บางปลาม้า   สุพรรณบุรี 5
164 11292 รพ. ศรีประจันต์   สุพรรณบุรี 5
165 11293 รพ. ดอนเจดีย์   สุพรรณบุรี 5
166 11294 รพ. สามชุก   สุพรรณบุรี 5
167 11295 รพ. อู่ทอง   สุพรรณบุรี 5
168 11296 รพ. หนองหญ้าไซ   สุพรรณบุรี 5
169 11297 รพ. กำแพงแสน นครปฐม 5 09/01/2562 รอผลการพิจารณา
170 11298 รพ. นครชัยศรี   นครปฐม 5 06/11/2561 ผ่าน
171 11299 รพ. ห้วยพลู   นครปฐม 5 17/03/2562
172 11301 รพ. บางเลน   นครปฐม 5 15/03/2562
173 11302 รพ. สามพราน   นครปฐม 5 09/03/2562
174 11304 รพ. กระทุ่มแบน   สมุทรสาคร 5
175 11306 รพ. นภาลัย   สมุทรสงคราม 5
176 11307 รพ. อัมพวา   สมุทรสงคราม 5
177 11308 รพ. เขาย้อย   เพชรบุรี 5 01/03/2562
178 11309 รพ. หนองหญ้าปล้อง   เพชรบุรี 5
179 11310 รพ. ชะอำ   เพชรบุรี 5 19/03/2562
180 11311 รพ. ท่ายาง   เพชรบุรี 5
181 11312 รพ. บ้านลาด   เพชรบุรี 5 17/12/2561
182 11313 รพ. บ้านแหลม   เพชรบุรี 5
183 11314 รพ. แก่งกระจาน   เพชรบุรี 5
184 11315 รพ. กุยบุรี   ประจวบคีรีขันธ์ 5 24/10/2561 ผ่าน
185 11316 รพ. ทับสะแก   ประจวบคีรีขันธ์ 5 14/03/2562
186 11317 รพ. บางสะพาน   ประจวบคีรีขันธ์ 5 22/03/2562
187 11318 รพ. บางสะพานน้อย   ประจวบคีรีขันธ์ 5 20/03/2562
188 11319 รพ. ปราณบุรี   ประจวบคีรีขันธ์ 5
189 11320 รพ. หัวหิน   ประจวบคีรีขันธ์ 5 05/11/2561
190 11321 รพ. สามร้อยยอด   ประจวบคีรีขันธ์ 5 21/03/2562
191 11458 รพ. สมเด็จพระยุพราชจอมบึง   ราชบุรี 5
192 11473 รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)   นครปฐม 5 08/03/2562
193 12286 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี   ราชบุรี 5 20/03/2562
194 13819 รพ. หลวงพ่อเปิ่น   นครปฐม 5 20/02/2562
195 16437 สนง. ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี ราชบุรี 5
196 21948 รพ. ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   กาญจนบุรี 5 24/01/2562
197 28858 รพ. บ้านคา ราชบุรี 5
198 10662 รพ. ชลบุรี ชลบุรี 6
199 10663 รพ. ระยอง ระยอง 6
200 10664 รพ. พระปกเกล้า จันทบุรี 6
201 10665 รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี 6
202 10696 รพ. ตราด ตราด 6
203 10697 รพ. พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา 6
204 10699 รพ. สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว 6
205 10755 รพ. พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์   สมุทรปราการ 6
206 10817 รพ. บ้านบึง   ชลบุรี 6
207 10819 รพ. บางละมุง   ชลบุรี 6 20/03/2562
208 10821 รพ. พานทอง ชลบุรี 6 01/02/2562
209 10822 รพ. พนัสนิคม ชลบุรี 6 08/03/2562 รอผลการพิจารณา
210 10825 รพ. สัตหีบ กม.10 ชลบุรี 6 17/03/2562
211 10827 รพ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ระยอง 6 26/02/2562
212 10828 รพ. บ้านฉาง ระยอง 6
213 10829 รพ. แกลง ระยอง 6
214 10830 รพ. วังจันทร์ ระยอง 6
215 10831 รพ. บ้านค่าย ระยอง 6
216 10834 รพ. ขลุง   จันทบุรี 6 24/10/2561 ผ่าน
217 10835 รพ. ท่าใหม่  จันทบุรี 6 07/02/2562 ผ่าน
218 10839 รพ. มะขาม  จันทบุรี 6 03/03/2562 รอผลการพิจารณา
219 10840 รพ. แหลมสิงห์  จันทบุรี 6
220 10841 รพ. สอยดาว จันทบุรี 6
221 10844 รพ. เขาคิชฌกูฏ  จันทบุรี 6
222 10851 รพ. บางน้ำเปรี้ยว   ฉะเชิงเทรา 6 23/11/2561 ผ่าน
223 10852 รพ. บางปะกง ฉะเชิงเทรา 6 27/02/2562
224 10853 รพ. บ้านโพธิ์   ฉะเชิงเทรา 6 14/03/2562
225 10856 รพ. แปลงยาว   ฉะเชิงเทรา 6 24/01/2562 ผ่าน
226 10861 รพ. ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 6 16/11/2561 ผ่าน
227 10866 รพ. คลองหาด สระแก้ว 6
228 10868 รพ. วังน้ำเย็น สระแก้ว 6
229 10869 รพ. วัฒนานคร สระแก้ว 6 19/11/2561
230 10870 รพ. อรัญประเทศ สระแก้ว 6
231 13747 รพ. ราชสาส์น   ฉะเชิงเทรา 6 24/12/2561 ผ่าน
232 13760 รพ. มะเร็งชลบุรี ชลบุรี 6
233 13817 รพ. เขาฉกรรจ์   สระแก้ว 6 21/03/2562
234 22734 รพ. เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระยอง 6
235 31327 รพ. คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 6 15/03/2562
236 10670 รพ. ขอนแก่น   ขอนแก่น 7
237 11006 รพ. แวงน้อย   ขอนแก่น 7
238 11010 รพ. ชนบท   ขอนแก่น 7
239 11053 รพ. กันทรวิชัย มหาสารคาม 7
240 11054 รพ. เชียงยืน   มหาสารคาม 7 24/10/2561
241 11056 รพ. นาเชือก มหาสารคาม 7
242 11059 รพ. นาดูน มหาสารคาม 7
243 11078 รพ. กมลาไสย   กาฬสินธุ์ 7
244 12272 รพ. จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์   ขอนแก่น 7
245 12273 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  ขอนแก่น 7
246 10668 รพ. สุรินทร์ สุรินทร์ 9
247 10702 รพ. ชัยภูมิ   ชัยภูมิ 9
248 10915 รพ. ชุมพลบุรี สุรินทร์ 9
249 10916 รพ. ท่าตูม สุรินทร์ 9 21/03/2562
250 10920 รพ. รัตนบุรี สุรินทร์ 9 12/03/2562
251 10921 รพ. สนม สุรินทร์ 9 15/03/2562
252 10922 รพ. ศีขรภูมิ สุรินทร์ 9
253 10923 รพ. สังขะ สุรินทร์ 9
254 10925 รพ. สำโรงทาบ สุรินทร์ 9 22/03/2562
255 10970 รพ. บ้านเขว้า ชัยภูมิ 9
256 10971 รพ. คอนสวรรค์   ชัยภูมิ 9
257 10972 รพ. เกษตรสมบูรณ์   ชัยภูมิ 9 31/10/2561
258 10973 รพ. หนองบัวแดง   ชัยภูมิ 9
259 10974 รพ. จัตุรัส   ชัยภูมิ 9
260 10975 รพ. บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 9
261 10976 รพ. หนองบัวระเหว   ชัยภูมิ 9
262 10977 รพ. เทพสถิต ชัยภูมิ 9
263 10978 รพ. ภูเขียว ชัยภูมิ 9
264 10979 รพ. บ้านแท่น   ชัยภูมิ 9
265 10980 รพ. แก้งคร้อ   ชัยภูมิ 9
266 10981 รพ. คอนสาร   ชัยภูมิ 9
267 10982 รพ. ภักดีชุมพล   ชัยภูมิ 9
268 10983 รพ. เนินสง่า ชัยภูมิ 9
269 12267 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา 9 04/03/2562
270 22456 รพ. พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  นครราชสีมา 9
271 27842 รพ. เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 9 08/11/2561
272 10740 รพ. ตะกั่วป่า พังงา 11
273 10744 รพ. ชุมพรเชตรอุดมศักดิ์ ชุมพร 11 01/11/2561
274 11347 รพ. เกาะยาวชัยพัฒน์ พังงา 11
275 11349 รพ. ตะกั่วทุ่ง พังงา 11
276 11354 รพ. ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงา 11
277 11356 รพ. ถลาง ภูเก็ต 11
278 11376 รพ. ท่าแซะ   ชุมพร 11 15/11/2561 รอผลการพิจารณา
279 11377 รพ. ปะทิว   ชุมพร 11 29/11/2561 ผ่าน
280 11378 รพ. มาบอำมฤต   ชุมพร 11 07/11/2561 ผ่าน
281 11379 รพ. หลังสวน   ชุมพร 11 08/11/2561 ผ่าน
282 11380 รพ. ปากน้ำหลังสวน   ชุมพร 11 26/02/2562
283 11382 รพ. พะโต๊ะ   ชุมพร 11
284 11383 รพ. สวี   ชุมพร 11
285 11385 รพ. ทุ่งตะโก   ชุมพร 11
286 11396 รพ. นาหม่อม   สงขลา 12 31/10/2561
287 11399 รพ. บางกล่ำ   สงขลา 12 18/02/2562
288 11426 รพ. มายอ   ปัตตานี 12
289 11431 รพ. แม่ลาน   ปัตตานี 12
290 11436 รพ. บาเจาะ นราธิวาส 12
291 11437 รพ. ระแงะ นราธิวาส 12
292 11438 รพ. รือเสาะ   นราธิวาส 12 22/03/2562
293 11439 รพ. ศรีสาคร   นราธิวาส 12 09/11/2561
294 11440 รพ. แว้ง   นราธิวาส 12
295 11442 รพ. สุไหงปาดี   นราธิวาส 12
296 13818 รพ. จะแนะ   นราธิวาส 12
297 14194 รพ. ธัญญารักษ์ สงขลา สงขลา 12
298 14663 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ยะลา 12
299 15010 รพ. เจาะไอร้อง   นราธิวาส 12
300 23771 รพ. ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   นราธิวาส 12
รวมทั้งสิ้น 300 แห่ง