โปรแกรม Auditor Profile
ระบบบันทึกประวัติผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ หน่วยบริการปฐมภูมิ

ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
 
         
 

     
  หน้าหลัก  
  ประวัติผู้ตรวจประเมิน  
  ดาวน์โหลด  
  ผู้ดูแลระบบ  
         สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99950 โทรสาร 02951 1270
ติดต่อผู้ดูแลระบบ(นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์) mophlab@gmail.com