แบบทดสอบผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (X-Ray)
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
 
 

คำชี้แจง

   แบบทดสอบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (X-Ray) มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ ลงทะเบียน --> Login --> ทำแบบทดสอบ Multiple choice --> ทำแบบทดสอบ True or False --> ประกาศรายชื่อ ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน
กรณีผู้ทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ login ไม่ได้ โปรดติดต่อ ผู้ดูแลระบบ blqs9702@gmail.com
*** เกณฑ์ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 80 ของคะแนนรวม ***

- รหัสหน่วยงาน 5 หลัก ของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล สังกัด สป. คลิกที่นี่
- รหัสหน่วยงาน 5 หลัก ของห้องปฏิบัติการสังกัดกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย คลิกที่นี่
- รหัสหน่วยงาน 5 หลัก ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิกที่นี่
- รหัสหน่วยงาน 5 หลัก ของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
- ศึกษารายละเอียดระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยกระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่
- คู่มือการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยกระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่
- นโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยกระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่

#25/7/2565 ประกาศรายชื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 2562 (สะสม) คลิกที่นี่

#25/7/2565 สถิติแสดงจำนวนผู้ตรวจประเมินที่ลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จำแนกรายเขต คลิกที่นี่

#25/7/2565 สถิติแสดงจำนวนผู้ตรวจประเมินที่ลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จำแนกรายจังหวัด คลิกที่นี่

#25/7/2565 ประกาศรายชื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 2562 ล่าสุด คลิกที่นี่

#25/7/2565 ประกาศ : ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ หรือผู้ที่ลงทะเบียนไว้ และไม่ได้ทำแบบทดสอบให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน ขอให้ลงทะเบียนใหม่หลังการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เนื่องจาก admin จะ clear รายชื่อเดิมออกทั้งหมด จึงต้องลงทะเบียนใหม่
กรณี ผู้ทำแบบทดสอบ กรอกชื่อ-สกุล หน่วยงาน ไม่ครบถ้วน ขอให้ลงทะเบียนและทำแบบทดสอบใหม่
ขอแก้ไขเลขทะเบียน ที่เคยเผยแพร่ เมื่อ 01/04/2565

 
 ข้อมูลลงทะเบียน
เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน (ถ้ามี) สืบค้นจากเวบ คลิกที่นี่ โดย copy แล้วนำมาวาง
รหัสหน่วยงาน 5 หลัก ! 5 หลัก
เลขประจำตัวประชาชน 5 หลักหลัง ! นำไปใช้ Login ทำแบบทดสอบ --- มี 13 หลัก ใช้ 5 หลักหลัง  x-xxx-xxx-x XXXXX
รหัสผ่าน ! นำไปใช้ Login ทำแบบทดสอบ
คำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว !
ชื่อ-สกุล !
ตำแหน่ง !
เช่น นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
ชื่อหน่วยงาน ! โปรดระบุชื่อหน่วยงานของท่านให้สมบูรณ์
ตำบล ! อำเภอ !
จังหวัด(เขต) ! รหัสไปรษณีย์ !
โทรศัพท์ ! ต่อ เบอร์โทรศัพท์ ใส่เฉพาะตัวเลข ตัวอย่าง 025711000
มือถือ ! ใส่เฉพาะตัวเลข พิมพ์ติดกัน ไม่ต้องเว้นวรรค
E-mail !
ประสบการณ์การตรวจประเมิน
Internal auditor และ/หรือ
External auditor
โดยระบุปีงบประมาณ
และสถานที่ไปตรวจประเมิน
!
ตัวอย่าง ปี 2562 Internal audit รพ.....
 
กรุณากรอกข้อมูลข้างบนให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้จัดทำทะเบียนผู้ตรวจประเมิน และใช้เป็นข้อมูลติดต่อประสานงาน

กรณีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และต้องการเข้าสู่เวบไซต์ เพื่อทำแบบทดสอบในวันหลัง คลิกที่นี่

หมายเหตุ เครื่องหมาย ! บังคับว่าต้องกรอกข้อมูล

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อผู้รับผิดชอบ นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 9850-8 ต่อ 99952
หรือ mophlab@gmail.com