ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กย. 2561)
ที่ ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน
นางสาวนพนุช  เดชฤาษี วพ.๐๑๐๐๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
นายมนตรี  นิติกรวรกล วพ.๐๑๐๐๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
นางหิรัญญา  ปินตานา วพ.๐๑๐๐๓/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
นายชาญวิทย์ ไชยโรจน์ วพ.๐๑๐๐๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
นายโสภณ  ปันทวงศ์ วพ.๐๑๐๐๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
นางสาวเสาวนีย์  ชมภูแก้ว วพ.๐๑๐๐๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
นายพิทยา  หมื่นตาบุตร วพ.๐๑๐๐๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
นายบุญธรรม  เมฆรา วพ.๐๑๐๐๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายไพฑูรย์  พรหมยศ   วพ.๐๑๐๐๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๐ นางสาวรัตติยา เขียวสิงห์ วพ.๐๑๐๑๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๑ นายพงศ์พัฒน์  แต้ประจิตร วพ.๐๑๐๑๑/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๑๒ นายสมพงค์  ชาติ วพ.๐๑๐๑๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๓ นายพิศิษฐ์  เงินใส วพ.๐๑๐๑๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๔ นายธรรมรัตน์  บุญสูง วพ.๐๑๐๑๔/๒๕๖๐
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๕ นายสมศักดิ์  บุญทา วพ.๐๑๐๑๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๖ นางจินตนา  มหายศ วพ.๐๑๐๑๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๗ นายธวัชชัย  พรหมประสิทธิ์ วพ.๐๑๐๑๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๘ นายชูชาติ  กาเงิน วพ.๐๑๐๑๘/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๑๙ นายวราวุธ  คำทิพย์ วพ.๐๑๐๑๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๐ นายศิริพงษ์  พรหมจินา วพ.๐๑๐๒๐/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๒๑ นายประพัตร์  บุญมาตา วพ.๐๑๐๒๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๒ นายสันติ  แก้วจำปา วพ.๐๑๐๒๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๓ นางศิริลักษณ์  กฤตสัมพันธ์ วพ.๐๑๐๒๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๔ นางณัฐรดา  มาชมภู วพ.๐๑๐๒๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๒๕ นายพัลลภ  กุศล วพ.๐๑๐๒๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๖ นางลัดดา  พรมมีเดช วพ.๐๑๐๒๖/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๒๗ นายพรรคพล  ชะพลพรรค วพ.๐๑๐๒๗/๒๕๖๐
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
๒๘ นางสกุลตลา  แสงแอ่น วพ.๐๑๐๒๘/๒๕๖๐
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒๙ นางสาวปิยะนุช  ฤทธิธรรม วพ.๐๑๐๒๙/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสี
๓๐ นายกิตติ  ขาวนวล วพ.๐๒๐๓๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๓๑ นายชูศักดิ์  ทัฬหสิริพงษ์ วพ.๐๒๐๓๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๓๒ นางสมบัติ  อินทร์กอง วพ.๐๒๐๓๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๓๓ นายพรเทพ  สุวรรณ วพ.๐๒๐๓๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๓๔ นายธรรมนูญ  สวัสดิ์ วพ.๐๒๐๓๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๓๕ นางพิณลดา  ปิ่นทอง วพ.๐๒๐๓๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๓๖ นายวรโชค  เวสกุล วพ.๐๒๐๓๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๓๗ นางสาวอภิญญา  ตันเจริญ วพ.๐๒๐๓๗/๒๕๖๐
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๘ นายณรงค์  ชินทรักษา วพ.๐๒๐๓๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๓๙ นางอัญชลี  จรูญศักดิ์ชัย วพ.๐๒๐๓๙/๒๕๖๐
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๔๐ นางสิรินภา  พิมพาเพ็ชร วพ.๐๒๐๔๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๔๑ นางสาวรัชดา  โพธิ์ทอง วพ.๐๒๐๔๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๔๒ นายวิโรจน์  เอี่ยมละมัย วพ.๐๒๐๔๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๔๓ นางสาวสุภาภรณ์  สิงห์จู วพ.๐๒๐๔๓/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๔๔ นางจงกลนี  พูลทรัพย์ วพ.๐๒๐๔๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๔๕ นางนัฐิกา  จิตรพินิจ วพ.๐๒๐๔๕/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
๔๖ นายมนัส  คีรีกรณ์ วพ.๐๓๐๔๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๔๗ นายวัฒนะ  เจตเกษตรการณ์ วพ.๐๓๐๔๗/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๔๘ นางสาวอารี  ว่องวิการ วพ.๐๓๐๔๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๔๙ นางสาววรรณภา  พลตรี วพ.๐๓๐๔๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์
๕๐ นางสาวดวงใจ  วรรณโภชน์ วพ.๐๓๐๕๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๕๑ นางสาวพัชรี  วรรณโภชน์ วพ.๐๓๐๕๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๕๒ นางยินดี  อัมภาราม วพ.๐๓๐๕๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๕๓ นายศานิต  อินทรเกษตร วพ.๐๓๐๕๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๕๔ นายนุกูล  สีกล้า วพ.๐๓๐๕๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๕๕ นายฉลอง  อนุบาลผล วพ.๐๓๐๕๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๕๖ นางปทิตตา  พัสสาริกรณ์ วพ.๐๓๐๕๖/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
๕๗ นายชาคริต  หน่อศิริ วพ.๐๓๐๕๗/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
๕๘ นายเฉลิมโชค  วัฒนธรรม วพ.๐๔๐๕๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๕๙ นายศิริชัย  ชนานิรมิตผล วพ.๐๔๐๕๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๖๐ นางสาวมาลี  ขำประไพ วพ.๐๔๐๖๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๖๑ นางวาสนา  เอี่ยมจำรัส วพ.๐๔๐๖๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๖๒ นางบุษกร  อ่องมี วพ.๐๔๐๖๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๖๓ นายนิพนธ์  จันทร์ลำภู วพ.๐๔๐๖๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๖๔ นายวรวิทย์  ส้มเกลี้ยง วพ.๐๔๐๖๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๖๕ นางวันทนา  อนุเดช วพ.๐๔๐๖๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๖๖ นายสมควร  รุจิแสวง วพ.๐๔๐๖๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๖๗ นายธวัช  รุ่งสว่าง วพ.๐๔๐๖๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๖๘ นางสาวบุณฑริกา  บัวศรี วพ.๐๔๐๖๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๖๙ นายอนันต์  ขนุนก้อน วพ.๐๔๐๖๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๗๐ นายถวัลย์  กิตติสุนทโรภาศ วพ.๐๔๐๗๐/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๗๑ นางปานทิพย์  กิตติสุนทโรภาศ วพ.๐๔๐๗๑/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๗๒ นายสุรวุฒิ  บุญประกอบ วพ.๐๔๐๗๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๗๓ นางสาววันทสาฬ์  ชุ่มมิ วพ.๐๔๐๗๓/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
๗๔ นางสาวดารุณี  เหมกอง วพ.๐๔๐๗๔/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสี
๗๕ นายชาญชัย  มหารัตนวงศ์ วพ.๐๕๐๗๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๗๖ นางพิกุล  จงดี วพ.๐๕๐๗๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๗๗ นางสาวนฤมล  บรรดาศักดิ์ วพ.๐๕๐๗๗/๒๕๖๐
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗๘ นายวิฑูรย์  นิสสัยดี วพ.๐๕๐๗๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๗๙ นางสาวเครือมาศ  บุญมี วพ.๐๕๐๗๙/๒๕๖๐
นักวิชาการสาธารณสุข
๘๐ นายเมธี  สิตาลรัศมี วพ.๐๕๐๘๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๘๑ นายปรีชา  เชาว์วิรัตน์กุล วพ.๐๕๐๘๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๘๒ นางสาวอารีย์  ชัยมารินทร์ วพ.๐๕๐๘๒/๒๕๖๐
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๘๓ นายไพโรจน์  ศรีคำ วพ.๐๕๐๘๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๘๔ นางสาวดารารัตน์  อรุณศิริวัฒนา วพ.๐๕๐๘๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๘๕ นายชัยพฤกษ์  ลิมปไพศาลสุข วพ.๐๕๐๘๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๘๖ นางณัชนัญ  พรหมอุบล วพ.๐๕๐๘๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์
๘๗ นายเสด็จ  จันทสิงห์ วพ.๐๕๐๘๗/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
๘๘ นายวิชเยศน์  ทัพเจริญ วพ.๐๕๐๘๘/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสี
๘๙ นายภพธนัช  อยู่ยงค์ วพ.๐๕๐๘๙/๒๕๖๐
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
๙๐ นายธีร  อุดมพันท์ วพ.๐๖๐๙๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๙๑ นางเบญจวรรณ  เนื่องจำนงค์ วพ.๐๖๐๙๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๙๒ นางสาวลำไย  แม้นเสถียร วพ.๐๖๐๙๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๙๓ นายสุธี  จันทร์ลี วพ.๐๖๐๙๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๙๔ นางรุ่งทิพย์  ทวียศ วพ.๐๖๐๙๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๙๕ นายศิวาภณ  ปักษี วพ.๐๖๐๙๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๙๖ นางณัฐชยา  เกิดห้างสูง วพ.๐๖๐๙๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๙๗ นายปรีชา  ฟักทอง วพ.๐๖๐๙๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๙๘ นางสาวพนาวัลย์  ธรรมบริสุทธิ์ วพ.๐๖๐๙๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๙๙ นายพิเชฐ  หทัยเดชะดุษฎี วพ.๐๖๐๙๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๐๐ นางสาวศุภวรรณ  เจิงกลิ่นจันทร์ วพ.๐๖๑๐๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๐๑ นางสกุล  ศิริสวัสดิ์ วพ.๐๖๑๐๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๐๒ นายวีระชัย  ล้นหลาม วพ.๐๖๑๐๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๐๓ นายเสรี  ทองเพ็ชร วพ.๐๖๑๐๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๐๔ นายชลกานต์  นพรัตน์ วพ.๐๖๑๐๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๐๕ นางมณีวรรณ  ล้นหลาม วพ.๐๖๑๐๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๐๖ นายนาราวินทร์  กูลนรา วพ.๐๖๑๐๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๐๗ นางอรทัย  ลูกรัก วพ.๐๖๑๐๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๐๘ นางสาวสุธิภา  พิศโสระ วพ.๐๖๑๐๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๐๙ นายวันนพ  สุนันท์รุ่งอังคณา วพ.๐๖๑๐๙/๒๕๖๐
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๑๐ นางสาวจีรนันท์  อินทรจร วพ.๐๖๑๑๐/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
๑๑๑ นายจักรพัฒน์  หรี่อินทร์ วพ.๐๗๑๑๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๑๒ นายสุรศักดิ์  กำขันตี วพ.๐๗๑๑๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๑๓ นางรัตนาภร  ภารการ วพ.๐๗๑๑๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๑๔ นางอันยา  เพชรวิเศษ วพ.๐๗๑๑๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๑๕ นางณิชกานต์  กากแก้ว วพ.๐๗๑๑๕/๒๕๖๐
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑๖ นายพัลลภ  จันทร์สนิท วพ.๐๗๑๑๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๑๗ นางอุดมลักษณ์  อาจศิริ วพ.๐๗๑๑๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๑๘ นางสาวบุษบา  ประครองสุข วพ.๐๗๑๑๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๑๙ นางสุมะนีย์  เอกพันธุ์ วพ.๐๗๑๑๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๒๐ นายวิศิษฐ์  ศิริปรีชากุล วพ.๐๗๑๒๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๒๑ นายโชคชัย  มงคลสินธุ์ วพ.๐๗๑๒๑/๒๕๖๐
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๒๒ นายสุทัศน์  พลคชา วพ.๐๗๑๒๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๒๓ นายบุญเรือง  ศิรินาม วพ.๐๗๑๒๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๒๔ นายสุวัฒน์  กัญญาคำ วพ.๐๗๑๒๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๒๕ นางปทุมทิพย์  สุ่มมาตย์ วพ.๐๗๑๒๕/๒๕๖๐
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒๖ นางสุขใจ  โยชน์ วพ.๐๗๑๒๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๒๗ นางสาวศิลปะลักษณ์  สินธุบัว วพ.๐๗๑๒๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๒๘ นางสาวน้ำฝน  ประมังคะตา วพ.๐๗๑๒๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๒๙ นายธีรวัฒน์  ไลออน วพ.๐๗๑๒๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๓๐ นางประภัสสร  ไกรหาญ วพ.๐๗๑๓๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๓๑ นายธีรวัฒน์  สุภาวัฒนพันธ์ วพ.๐๗๑๓๑/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
๑๓๒ นางสาวศศิวิมล  ศรีอุ่นลี วพ.๐๗๑๓๒/๒๕๖๐
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๓๓ นางสาววรากร  การนา วพ.๐๘๑๓๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๓๔ นายสมภาพ  อินทร์ติยะ วพ.๐๘๑๓๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๓๕ นายสมบูรณ์  กิจเวชเจริญ วพ.๐๘๑๓๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๓๖ นายชัยสุนทร  วิเศษนันท์ วพ.๐๘๑๓๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๓๗ นายอุทิศ  กันธิยะ วพ.๐๘๑๓๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๓๘ นายชาญชัย  ทิพย์สุวรรณ์ วพ.๐๘๑๓๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๓๙ นางชมนาด  วิจิตรานนท์ วพ.๐๘๑๓๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๔๐ นางพรภิมล  ปัดสาแก้ว วพ.๐๘๑๔๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๔๑ นางสาวสุภาวดี  เวชกามา วพ.๐๘๑๔๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๔๒ นายสมพงษ์  ชาติชำนิ วพ.๐๘๑๔๒/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๑๔๓ นางสาวนิตยา  ก้อนคำตัน วพ.๐๘๑๔๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๔๔ นายอดุลย์  เครือแก้ว วพ.๐๘๑๔๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๔๕ นายปรีชา  ไชยเพ็ชร วพ.๐๘๑๔๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๔๖ นางมณีพรรณ  ภูวิทูรวัฒนเมธี วพ.๐๘๑๔๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๔๗ นายธีราภัทร  อุราพรหม วพ.๐๘๑๔๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๔๘ นายประยุทธ  พรมมา วพ.๐๘๑๔๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๔๙ นายคทายุทธ  นิกาพฤกษ์ วพ.๐๘๑๔๙/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
๑๕๐ นางสาวนรารัตน์  นาเชียงใต้ วพ.๐๘๑๕๐/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสี
๑๕๑ นายสุภักดิ์  อินทรกำแหง วพ.๐๙๑๕๑/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๑๕๒ นางบุญญาพัฒน์  จิตเนื่อง วพ.๐๙๑๕๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๕๓ นางเสาวภา  เอ่นนู วพ.๐๙๑๕๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๕๔ นางศุภฤกษ์  สารบุตร วพ.๐๙๑๕๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๕๕ นายกิตติศักดิ์  ติณจินดา วพ.๐๙๑๕๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๕๖ นางสุดารัตน์  ชาลีวงศ์ วพ.๐๙๑๕๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๕๗ นางปุญชรัสมิ์  เรืองบุปผาชาติ วพ.๐๙๑๕๗/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๑๕๘ นายอุทิศ  ทะยานรัมย์ วพ.๐๙๑๕๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๕๙ นายสุรชัย  อภิรติง วพ.๐๙๑๕๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๖๐ นางทาริกา  สมนาค วพ.๐๙๑๖๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๖๑ นางจุฬาลักษณ์  จิตไธสง วพ.๐๙๑๖๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๖๒ นางสาวจิตรา  ยอดรัก วพ.๐๙๑๖๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๖๓ นางสาวพัชชากร  ดาทอง วพ.๐๙๑๖๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๖๔ นางสุภาคี  สยุมภูรุจินันท์ วพ.๐๙๑๖๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๖๕ นางอุมาวดี  อัฐนาค วพ.๐๙๑๖๕/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสี
๑๖๖ นางสาวฐิติพัชร  ศรีบาง วพ.๐๙๑๖๖/๒๕๖๐
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๖๗ นายกฤษณะ  ชาตาสุข วพ.๑๐๑๖๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๖๘ นายปัญญา  มานะบุตร วพ.๑๐๑๖๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๖๙ นางกาญจนา  จันทรินทร์ วพ.๑๐๑๖๙/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๑๗๐ นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญนนท์ วพ.๑๐๑๗๐/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๑๗๑ นายประดิษฐ์  วงศ์จันทร์ วพ.๑๐๑๗๑/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๑๗๒ นายสมบัติ  จตุพรรัตนะพันธ์ วพ.๑๐๑๗๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๗๓ นางสาวอุดมพร  นวลงาม วพ.๑๐๑๗๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๗๔ นางปาริชาติ  แย้มทับทิม วพ.๑๐๑๗๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๗๕ นางพรรณี  หรุ่นโพธิ์ วพ.๑๐๑๗๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๗๖ นางนิติกาญจน์  ยุถาวร วพ.๑๐๑๗๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๗๗ นายพีรพงษ์  แสงประดับ วพ.๑๐๑๗๗/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
๑๗๘ นายไพสิทธิ์  ลิ่มเกตุรัตน์ วพ.๑๑๑๗๘/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๑๗๙ นายประสาน  สงเสือ วพ.๑๑๑๗๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๘๐ นายอภิชา  โมราศิลป์ วพ.๑๑๑๘๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๘๑ นายคณัฑฒ  นุ่นเส้ง วพ.๑๑๑๘๑/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๑๘๒ นางสุภาพร  นนทะเสน วพ.๑๑๑๘๒/๒๕๖๐
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๘๓ นายฉัตรชัย  อักษรทิพย์ วพ.๑๑๑๘๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๘๔ นางสาวปิยะพร  นาคเพ็ชร์พูล วพ.๑๑๑๘๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๘๕ นางพัชรินทร์  โภคากรณ์ วพ.๑๑๑๘๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๘๖ นางสาวดวงดี  สามเคี้ยม วพ.๑๑๑๘๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๘๗ นายปราโมทย์  หอมรักษ์ วพ.๑๑๑๘๗/๒๕๖๐
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
๑๘๘ นายโกศล  อยู่พรหม วพ.๑๑๑๘๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๘๙ นางพรรณนิภา  วงศ์ทิพย์พันธ์ วพ.๑๑๑๘๙/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
๑๙๐ นายสมศักดิ์  ใจงูเหลือม วพ.๑๑๑๙๐/๒๕๖๐
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
๑๙๑ นายสิทธิโชค  วงศ์สุรเกียรติ วพ.๑๑๑๙๑/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
๑๙๒ นายชัยยุทธ  นทีธร วพ.๑๑๑๙๒/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
๑๙๓ นายอานนท์  ศรีสุข วพ.๑๑๑๙๓/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
๑๙๔ นายวิทยา  แกล้วกล้า วพ.๑๑๑๙๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๙๕ นายสาธร  เนื้อนุ้ย วพ.๑๑๑๙๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๙๖ นางสาวรัชนีวรรณ  เงินลิ่ม วพ.๑๑๑๙๖/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๑๙๗ นางสาวประคอง  สุทธินนท์ วพ.๑๑๑๙๗/๒๕๖๐
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๑๙๘ นายจุลเดช  เพ็ชรรัตน์โมรา วพ.๑๑๑๙๘/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๑๙๙ นางอุทัยวรรณ  รักชีพ วพ.๑๑๑๙๙/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๒๐๐ นายวิสูตร  รอดการ วพ.๑๑๒๐๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๐๑ นางสาวรัชดาภรณ์  ชนารักษ์ วพ.๑๑๒๐๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๐๒ นายพชรพล  แก้วกองกูล วพ.๑๑๒๐๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๐๓ นางเกียรติสุดา  บุณยเกียรติ วพ.๑๑๒๐๓/๒๕๖๐
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๐๔ นางจริยา  สิงห์บำรุง วพ.๑๑๒๐๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๐๕ นางสาวกชมน  กีรติโล่ วพ.๑๑๒๐๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์
๒๐๖ นายจเร  วุฒิศาสน์ วพ.๑๑๒๐๖/๒๕๖๐
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒๐๗ นางกาญจนา  ภิรมย์นก วพ.๑๑๒๐๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๐๘ นางสาวศิริภร  สุทธิเกิด วพ.๑๑๒๐๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๐๙ นางฉันทนา  ทองอุ่น วพ.๑๑๒๐๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๑๐ นางสาวศิริณัฏฐ์  อินทเชื้อ วพ.๑๑๒๑๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๑๑ นางสุวรรณดี  ชนะพล วพ.๑๑๒๑๑/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๒๑๒ นางนันทวัน  เบื่อน้อย วพ.๑๑๒๑๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๑๓ นายจำเริญ  สิทธิยุโณ วพ.๑๑๒๑๓/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๒๑๔ นายอาทิตย์  ถาวรานุรักษ์ วพ.๑๑๒๑๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๑๕ นางมธุรส  เพ็ชรสงฆ์ วพ.๑๑๒๑๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๑๖ นางสาวฉันทิศา  ศรีคง วพ.๑๑๒๑๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๒๑๗ นางสาวมณฑา  ทัดแก้ว วพ.๑๑๒๑๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๑๘ นางสาวยุพิน  พุฒิเนาวรัตน์ วพ.๑๑๒๑๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๑๙ นางสาวจิราลักษณ์  มุ่งดี วพ.๑๑๒๑๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๒๐ นางสาวผุสดี  เสวกสูตร วพ.๑๑๒๒๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๒๑ นายไพสิทธิ์  ลิ่มเกตุรัตน์ วพ.๑๑๒๒๑/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๒๒๒ นายสุเชษฐ์  สงเดช วพ.๑๑๒๒๒/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๒๒๓ นายชาติ  แก้วบุตร วพ.๑๒๒๒๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๒๔ นายสนิท  บุญนา วพ.๑๒๒๒๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๒๕ นายเดช  ชูศรี วพ.๑๒๒๒๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๒๖ นางสาวมลิสา  ฉิมอินทร์ วพ.๑๒๒๒๖/๒๕๖๐
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๒๗ นายนิวัฒน์  วงษ์หลี วพ.๑๒๒๒๗/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๒๒๘ นางสาวกนกอร  ณ พัทลุง วพ.๑๒๒๒๘/๒๕๖๐
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๒๙ นายแวอูเซ็ง  กาซอ วพ.๑๒๒๒๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๓๐ นางซากียะห์  ตาเละ วพ.๑๒๒๓๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒๓๑ นายอิบรอเฮง  ตรือแน วพ.๑๒๒๓๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๓๒ นางนภัทร  แก้วอุบล วพ.๑๒๒๓๒/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๒๓๓ นางฟ้าลิ่ว  นงรัตน์ วพ.๑๒๒๓๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๓๔ นางสาวมารีนา  แวปามะ วพ.๑๒๒๓๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๓๕ นางลัดดาวรรณ  มะโรหบุตร วพ.๑๒๒๓๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๓๖ นางสาวพัทธ์ธิดา  ช่างนุ้ย วพ.๑๒๒๓๖/๒๕๖๐
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๓๗ นางสุปริญญา  ยุวธนานนท์ วพ.๑๒๒๓๗/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๒๓๘ นายลือศักดิ์  สุวรรณเจริญ วพ.๑๒๒๓๘/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
๒๓๙ นายทรงธรรม  ทุมดี วพ.๑๒๒๓๙/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสี
๒๔๐ นายสถิต  ชูไชยยัง วพ.๑๒๒๔๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒๔๑ นายจรรยา  ศิธราชู วพ.๑๒๒๔๑/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๒๔๒ นายชัยสิทธิ์  ซุ่นหมี วพ.๑๒๒๔๒/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๒๔๓ นางวาสนา  ขวัญสกุล วพ.๑๒๒๔๓/๒๕๖๐
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๔๔ นายตุลธร  ชูแก้ว วพ.๑๒๒๔๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๔๕ นางสาวสุภาภรณ์  โหยชุม วพ.๑๒๒๔๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๔๖ นายสิทธิชัย  พันเศษ วพ.๑๒๒๔๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๒๔๗ นางสุรางคนา  แก้วสาเระ วพ.๑๒๒๔๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๔๘ นางกฤษณี  สองเมือง วพ.๑๒๒๔๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๔๙ นางสาวจรรยฐนวรรณ  ปัจฉิมศิริ วพ.๑๒๒๔๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๒๕๐ นางสาวจิรภัทร  มานะกล้า วพ.๑๒๒๕๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๕๑ นางศิริวรรณ  บุญชรัตน์ วพ.๑๒๒๕๑/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
๒๕๒ นางสาวสุชาวลี  เชื้อมหาวัน วพ.๑๒๒๕๒/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
๒๕๓ นางพิชญดา  วงศ์สุริยะ วพ.๑๒๒๕๓/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๕๔ นางนพรัตน์  ช่วยเกื้อ วพ.๑๒๒๕๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๕๕ นางกัลยา  ศุภผล วพ.๑๒๒๕๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๕๖ นายทวีป  จันทะบุรี วพ.๑๒๒๕๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๕๗ นายอำนาจ  คำทอง วพ.๑๒๒๕๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๕๘ นางมัณฑนา  สุภาพัฒน์ วพ.๑๒๒๕๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๕๙ นายทรงพล  เพ็ชรมณี วพ.๑๒๒๕๙/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๖๐ นางกรรณิกา  จันทร์เพ็ญ วพ.๑๒๒๖๐/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๖๑ นายสมศักดิ์  สินโณ วพ.๑๒๒๖๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๖๒ นางสาวนายีหบ๊ะ  ปาเน๊าะ วพ.๑๒๒๖๒/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๒๖๓ นางวิจิตรา  ยอดรักษ์ วพ.๑๒๒๖๓/๒๕๖๐
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๒๖๔ นายอรรณพ  สายะบุตร วพ.๑๒๒๖๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒๖๕ นางสาวอุสาห์  เพ็งภารา วพ.๑๒๒๖๕/๒๕๖๐
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๖๖ นายพิเชษ  อินยอด วพ.๑๒๒๖๖/๒๕๖๐
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๒๖๗ นางสาวกาญจนา  จันทวิเศษ วพ.๑๒๒๖๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๖๘ นายนิซัมซัม  มะหิเละ วพ.๑๒๒๖๘/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒๖๙ นางลักขณา  ละอองวิจิตร วพ.๑๒๒๖๙/๒๕๖๐
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๗๐ นายประหยัด  ไกรมุ่ย วพ.๑๒๒๗๐/๒๕๖๐
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
๒๗๑ นางสุวิมล  ขุนล่ำ วพ.๑๒๒๗๑/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๗๒ นายสาโรช  ปริยะวาที วพ.๑๒๒๗๒/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
๒๗๓ นายวชิระ  คงบรรจง วพ.๑๒๒๗๓/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสี
๒๗๔ นางสาวสุณี  ล้ำเลิศเดชา วพ.๑๓๒๗๔/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒๗๕ นางสาวศิริวรรณ  นามลิ้มเหมนที วพ.๑๓๒๗๕/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๗๖ นายวิชัย  มีพา วพ.๑๓๒๗๖/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๗๗ นางสาวสุจิรา  คงเทพ วพ.๑๓๒๗๗/๒๕๖๐
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๗๘ นายศิริ  ศรีมโนรถ วพ.๑๓๒๗๘/๒๕๖๐
ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
๒๗๙ นางอนงค์  สิงกาวงไซย์ วพ.๑๓๒๗๙/๒๕๖๐
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ